ONDERZOEK

De groe­ne agen­da

Onder­zoek naar natuur­in­clu­sie­ve stads­bouw is belang­rijk omdat het de drin­gen­de kwes­tie van ver­ste­de­lij­king en het effect daar­van op de natuur­lij­ke omge­ving aan­pakt. Aan­ge­zien ste­den blij­ven groei­en en uit­brei­den, is het van cru­ci­aal belang om na te den­ken over hoe duur­za­me en veer­krach­ti­ge ste­de­lij­ke omge­vin­gen kun­nen wor­den gebouwd waar­in natuur en bio­di­ver­si­teit wor­den geïn­te­greerd. Door natuur­lij­ke ele­men­ten zoals groe­ne ruim­ten, stads­bos­bouw en regen­wa­ter­be­heer­sys­te­men op te nemen in stads­plan­ning en ‑ont­werp kun­nen we niet alleen de leef­baar­heid en het wel­zijn van stads­be­wo­ners ver­be­te­ren, maar ook de nega­tie­ve effec­ten van ver­ste­de­lij­king op het mili­eu beper­ken en de kli­maat­ver­an­de­ring tegen­gaan. Boven­dien kan onder­zoek op dit gebied hel­pen bij de beleids- en besluit­vor­ming, wat uit­ein­de­lijk leidt tot gezon­de­re, duur­za­me­re ste­den voor ieder­een.

FACTSHEETS DOWNLOADEN

De Groe­ne Stad heeft weten­schap­pe­lijk bewe­zen fei­ten over de meer­waar­de van groen door Wage­nin­gen UR laten bun­de­len in diver­se facts­heets. Deze zijn in PDF vorm beschik­baar.