PARTNER WORDEN

BENUT HET WAARDEVOLLE KENNIS- EN PARTNERNETWERK VAN DE GROENE STAD

De Groe­ne Stad gene­reert, ver­za­melt, bun­delt en ver­spreidt ken­nis over de meer­waar­de van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Daar­naast par­ti­ci­peert De Groe­ne Stad in de orga­ni­sa­tie van veel bij­een­kom­sten en eve­ne­men­ten. Via het part­ner­net­werk met exclu­sie­ve bij­een­kom­sten leg­gen orga­ni­sa­ties con­tac­ten en gaan de samen­wer­king aan voor de inrich­ting van de toe­komst­be­sten­di­ge stad. Part­ners van De Groe­ne Stad zijn voor­aan­staan­de orga­ni­sa­ties in de groe­ne en grij­ze sec­tor even­als cor­po­ra­tes met boven­ge­mid­del­de aan­dacht voor ver­ant­woord onder­ne­men. Zij zijn bevoor­recht in het opdoen van waar­de­vol­le en exclu­sie­ve ken­nis en con­tac­ten. Daar­bij draagt hun part­ner­schap in het alge­meen bij aan ver­groe­ning van de leef­om­ge­ving in bin­nen- en bui­ten­land. De Groe­ne Stad is geen keur­merk. Ech­ter door het gebruik van het logo van De Groe­ne Stad, com­mu­ni­ce­ren part­ners hun groe­ne ambi­ties naar de bui­ten­we­reld. Inte­res­se in een part­ner­schap kan ken­baar wor­den gemaakt via info@degroenestad.nl. Voor vra­gen of een ken­nis­ma­king voor­af kunt u altijd de con­tact­per­soon van De Groe­ne Stad bena­de­ren. Syt­se Berends is voor alle prak­ti­sche en inhou­de­lij­ke vra­gen en idee­ën bereik­baar via info@degroenestad.nl of via 0621 887655.
Aan­mel­den Part­ner­pro­gram­ma De Groe­ne Stad
Type orga­ni­sa­tie *