Prettig Groen Wonen

dr.ir. RPH Robbert Snep

robbert.snep@wur.nl

Wageningen Environmental Research (WUR)

1 mrt 2019 – 31 dec 2021

Overig betrokken instanties/partners

 • Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (penvoerder)
  Stichting De Groene Stad
  Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
  Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen
  Woningcorporatie Staedion
  Woningcorporatie Vestia
  Woningcorporatie Haag Wonen
  Hogeschool Van Hall Larenstein
  Wellantcollege mbo Rijswijk
  Wageningen Research (WUR)

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Groen heeft in sociale woningbouw nu nog vooral een decor-rol, en wordt gezien als kostenpost. Dit terwijl steeds meer onderzoek laat zien dat met name kwetsbare mensen gebaat zijn bij de voordelen van groen in de sociale woonomgeving. Het project Prettig Groen Wonen gaat op een vernieuwende manier kansen voor effectief groen in sociale woningbouw verkennen, door samenwerking tussen corporaties, onderzoek, de groensector, onderwijs en lokale overheid. Centrale vraag is hoe groen een betere bijdrage kan leveren aan klimaatadaptatie, gezondheid en natuurbeleving binnen de context van de sociale woningbouw.

Korte beschrijving huidige status

Halverwege het project Prettig Groen Wonen zijn de volgende acties al genomen: * overzicht van de relevante literatuur over groen in de sociale woningbouw * Living Lab in binnentuinen van Staedion, waarbij studenten, corporatie, bewoners en onderzoekers samen hebben gekeken hoe het bestaande groen te verbeteren. * Groenvisie Staedion: update van hoe meer uit het groen te halen. * Klimaatbestendige sociale woningbouw: samenwerking tussen corporaties, gemeente en onderzoekers in uitwerking klimaatadaptatiedoelstellingen.

Huidige inzichten en uitkomsten

Het nadenken over groen als een manier om huidige en toekomstige leefbaarheidsdoelen te bereiken, is in de corporatiewereld nog niet diep geworteld. De bewustwording neemt echter toe, en daarmee ook de vraag naar kennis over hoe groen functioneel toe te passen.

Sociale woningbouw kent groene wijken (tuinsteden), waarin een (her)inrichting van het groen al snel kan bijdragen aan concrete doelen m.b.t. waterberging, koeling, rust, ontmoeting en natuurbeleving. Door zowel bewoners te betrekken als technisch te kijken wat kan en past, is veel winst te behalen voor de leefbaarheid.

Toelichting verder verloop onderzoek

WUR werkt nu samen met de corporaties aan een overzicht om de effecten van klimaatverandering (piekbuien, hitte, droogte, storm) voor de specifieke context van sociale woningbouw te vertalen naar handelingsperspectieven voor de corporaties, bewoners en andere stakeholders.

In samenwerking met Samen Klimaatbestendig en de Groene Huisvesters gaat ook onderzocht worden hoe corporatie- en lokale overheid professionals op te leiden in het klimaatbestendig krijgen van sociale woningbouw.

In 2020 en 2021 volgen nog living labs bij Vestia en Haag Wonen.