Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten

Nico­le van den Bogerd, MSc

Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam

01 – 01 – 2017 t/m 31 – 12 ‑2019

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Roy­al­Flo­ra Hol­land
Stich­ting de Groe­ne Stad
Tri­odos Foun­da­ti­on
Has Hoge­school
Vireo
Fach­jan

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Bin­nen het Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten Onder­zoek is onder­zocht wat de effec­ten zijn van het groe­ner en gezon­der inrich­ten van de stu­die­om­ge­ving op de gezond­heid, wel­zijn en aca­de­mi­sche pres­ta­ties van MBO, HBO en WO stu­den­ten.

Het pro­ject was opge­deeld in twee delen. In het eer­ste deel heb­ben we geke­ken naar de groen­te en fruit inna­me van stu­den­ten en inter­ven­ties ont­wor­pen om deze inna­me te ver­ho­gen. In het twee­de deel heb­ben we eerst geke­ken of er een behoef­te is onder stu­den­ten voor meer groen in hun stu­die­om­ge­ving. Daar­na heb­ben we onder­zocht wat de effec­ten zijn van het ver­groe­nen van klas­lo­ka­len en een stu­die­ruim­te op de gemoeds­toe­stand, cog­ni­tie­ve pres­ta­ties, eva­lu­a­ties van de ruim­tes van stu­den­ten. Tot slot heb­ben we alle weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur ver­za­meld over de effec­ten van natuur in de stu­die­om­ge­ving op de gezond­heid, wel­zijn en aca­de­mi­sche pres­ta­ties van stu­den­ten.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Het Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten pro­ject is afge­rond. We zijn bezig met de laat­ste hand leg­gen aan de ver­slag­leg­ging door mid­del van weten­schap­pe­lij­ke arti­ke­len.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Uit het onder­zoeks­pro­ject blijkt dat stu­den­ten de inclu­sie van natuur een toe­ge­voeg­de waar­de vin­den voor hun stu­die­om­ge­ving. Stu­den­ten rap­por­teer­de een gro­te­re voor­keur voor een klas­lo­kaal, stu­die­ruim­te, col­le­ge­zaal en bui­ten­ruim­te van een cam­pus met natuur dan zon­der natuur. Ook wer­den klas­lo­ka­len en een stu­die­ruim­te met natuur door stu­den­ten con­sis­tent hoger gescoord op aan­trek­ke­lijk­heid, rap­port­cij­fer en com­fort dan klas­lo­ka­len en een stu­die­ruim­te zon­der natuur. Stu­den­ten ver­wach­te ook beter te kun­nen her­stel­len van stress en ver­moeid­heid in een bui­ten stu­die­om­ge­ving met natuur dan een bui­ten stu­die­om­ge­ving zon­der natuur.

In onze sys­te­ma­ti­sche review zijn aan­wij­zin­gen gevon­den voor een posi­tie­ve asso­ci­a­tie tus­sen de aan­we­zig­heid van natuur op de bui­te­nom­ge­ving van de cam­pus en kwa­li­teit van leven en het her­stel van stress en ver­moeid­heid van stu­den­ten. Tevens kan natuur op een cam­pus bij­dra­gen aan het ver­la­gen van de bui­ten­tem­pe­ra­tuur, wat indi­rect ook gun­sti­ge effec­ten kan heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van stu­den­ten.

Ten aan­zien van natuur bin­nen liet onze sys­te­ma­ti­sche review zien dat er veel­be­lo­ven­de aan­wij­zin­gen zijn dat plan­ten in het klas­lo­kaal kun­nen bij­dra­gen aan het bin­nen­kli­maat. Plan­ten kun­nen bij­dra­gen aan de ver­la­ging van kool­stof­di­oxi­de, vlucht­or­ga­ni­sche stof­fen, tem­pe­ra­tuur en een ver­ho­ging van de lucht­voch­tig­heid. Dit kan indi­rect de gezond­heid en het wel­zijn van stu­den­ten beïn­vloe­den.
In de onder­zoe­ken die voor dit pro­ject zijn uit­ge­voerd kwam con­sis­tent naar voren dat stu­den­ten klas­lo­ka­len of de stu­die­ruim­te met natuur meer waar­deer­den dan klas­lo­ka­len of een stu­die­ruim­te zon­der natuur. Er werd ech­ter geen dui­de­lij­ke rela­tie gevon­den tus­sen plan­ten in klas­lo­ka­len of een stu­die­ruim­te en de gemoeds­toe­stand en cog­ni­tie­ve pres­ta­ties van stu­den­ten naar voren. Maar! Dit bete­kent niet dat plan­ten geen effec­ten heb­ben op de gemoeds­toe­stand en cog­ni­tie­ve pres­ta­ties want we weten immers uit ande­re stu­dies dat plan­ten in kan­to­ren kan bij­dra­gen aan het wel­zijn en pro­duc­ti­vi­teit van mede­wer­kers. Stu­den­ten ble­ken tij­dens onze stu­dies wei­nig stress en ver­moeid­heid te erva­ren. Dit bete­kend dat er wei­nig behoef­te is aan her­stel waar­door de toe­voe­ging van plan­ten wel­licht wei­nig toe­ge­voeg­de waar­de heeft voor het ver­la­gen van stress en ver­moeid­heid op kor­te ter­mijn. Daar­om is er meer onder­zoek nodig naar op wel­ke momen­ten, op wel­ke plek en onder wel­ke stu­den­ten plan­ten en natuur de meest toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

Het Groe­ne Gezon­de Pro­ject heeft nog geen gevolg. We hopen dat we in de nabije toe­komst een moge­lijk­heid krij­gen om ver­der uit te plui­zen hoe we natuur kun­nen inzet­ten om de gezond­heid, wel­zijn en aca­de­mi­sche pres­ta­ties van stu­den­ten te ver­be­te­ren. Inzicht in waar, hoe en voor wie natuur in de stu­die­om­ge­ving het bes­te inge­zet kan wor­den helpt bij de imple­men­ta­tie in de prak­tijk.