GROENE GEZONDE ZIEKENHUIZEN

Dr. Jolan­da Maas

Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam

Sec­tie Kini­sche Psy­cho­lo­gie

juli 2015 – mei 2019

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

  • Roy­al Flo­ra­Hol­land
  • Stich­ting De Groe­ne Stad
  • Stich­ting Steun Goois
  • Natuur­re­ser­vaat
  • IVN Neder­land
  • Stich­ting Ter­gooi
  • Rei­nier de Graaf Gast­huis
  • Natuur­voor­men­sen

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

In Neder­land staan onge­veer 100 zie­ken­hui­zen. Vol­gens de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Zie­ken­hui­zen (NVZ) heb­ben 2 op de 3 zie­ken­hui­zen bouw­plan­nen. Een hea­ling envi­ron­ment met groen vormt een belang­rijk uit­gangs­punt voor de mees­te van deze bouw­plan­nen. Het is ech­ter nog onbe­kend hoe groen in en rond­om het zie­ken­huis het meest effec­tief inge­zet kan wor­den voor de gezond­heid van pati­ën­ten, per­so­neel en bezoe­kers. Zie­ken­hui­zen en groen­be­drij­ven zou­den hier graag meer grip op krij­gen. Het doel van het pro­ject is: Onder­zoe­ken van de effec­ti­vi­teit van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen in rela­tie tot de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, per­so­neel en bezoe­kers? Meer spe­ci­fiek waren de belang­rijk­ste onder­zoeks­vra­gen die we heb­ben behan­deld heb­ben de vol­gen­de: 1. Che­mo­t­uin: Inzicht krij­gen in de effec­ten van een tuin­pa­vil­joen op het wel­zijn en de bele­ving van pati­ën­ten tij­dens een che­mo­be­han­de­ling. 2. De Groe­ne Kas: Eva­lu­a­tie van het gebruik en de waar­de­ring van de Groe­ne Kas mid­dels een Post-Occu­pan­cy Eva­lu­a­ti­on (POE) 3. Ver­groe­ning afde­ling geri­a­trie: Effect­stu­die rond­om de impact van het ver­groe­nen van de afde­ling geri­a­trie van Ter­gooi op het func­tie­ver­lies en het wel­zijn van zorg­pro­fes­si­o­nals. 4. Natuur­ont­dek­ker: Inzicht krij­gen in de meer­waar­de van de Natuur­ont­dek­ker op de afde­ling kin­der­ge­nees­kun­de voor het wel­zijn van kin­de­ren.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Pro­ject is afge­rond. Resul­ta­ten zijn bekend. Drie weten­schap­pe­lij­ke arti­ke­len zijn nog in de maak.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Het pro­ject als geheel heeft geleid tot een ver­ster­king van de evi­den­ce base voor de posi­tie­ve rela­tie tus­sen groen in of rond­om zie­ken­hui­zen en het wel­zijn van pati­ën­ten en zorg­pro­fes­si­o­nals. Meer spe­ci­fiek zijn we ten aan­zien van de ver­schil­len­de stu­dies het vol­gen­de te weten geko­men:
1. Pati­ën­ten geven een voor­keur aan voor het onder­gaan van hun che­mo­k­uur bui­ten. Als uit­zicht heb­ben ze een voor­keur voor uit­zicht op bomen t.o.v. uit­zicht op lucht of straat­beeld. Het wel­zijn van pati­ën­ten met uit­zicht op groen cor­re­leert met een natuur­lijk uit­zicht. Pati­ën­ten zijn zeer posi­tief over het ini­ti­a­tief en het ont­werp van de che­mo­t­uin. Patien­ten die de che­mo­t­uin had­den gebruikt waar­de­ren de che­mo­t­uin met een hoger cij­fer (8,5 t.o.v. 7,3), rap­por­teer­den iets meer posi­tie­ve­re en res­tora­tie­ve gevoe­lens en voel­den zich meer ver­bon­den met natuur.
2. De Groe­ne kas wordt door de bezoe­kers (met name werk­ne­mers van Ter­gooi) erg gewaar­deerd en wordt voor­na­me­lijk gebruikt om natuur, rust en een gevoel even weg te zijn uit het zie­ken­huis te erva­ren. De kas werd met name bezocht door werk­ne­mers gedu­ren­de lunch­tijd en met tem­pe­ra­tu­ren boven de 18 gra­den. Gebruik van De Groe­ne kas kan gesti­mu­leerd wor­den door van de kas toe­gan­ke­lij­ke­re, beken­de­re en een rus­ti­ge­re plek te maken.
3. Na ver­groe­ning van de afde­ling geri­a­trie was er spra­ke van min­der func­tie­ver­lies bij patien­ten die op de afde­ling wer­den opge­no­men. Zorg­ver­le­ners waren posi­tief over de ver­groe­ning.
4. De natuur­ont­dek­ker wordt door kin­de­ren op de afde­ling kin­der­ge­nees­kun­de als erg mooi en inte­res­sant beoor­deeld. Als cij­fer geven de 41 kin­de­ren gemid­deld een 8,1. Kin­de­ren zijn blij­er, min­der moe en min­der bang nadat ze de Natuur­ont­dek­ker had­den gebruikt.

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

Uit het alge­he­le onder­zoek volg­den ook enke­le prak­ti­sche richt­lij­nen voor het toe­pas­sen van groen in en rond­om zie­ken­hui­zen. Zo is het belang­rijk dat er voor de groe­ne inter­ven­ties draag­vlak is bij zowel mana­ge­ment als de werk­vloer. Hier­naast is het belang­rijk dat de groe­ne inter­ven­ties ont­wor­pen wor­den met gebrui­kers en per­so­neel. En tot slot bleek ook dat er nog niet altijd vol­doen­de erken­ning was voor natuur als medi­cijn ipv luxe of decor.

Ons ver­volg­pro­ject dat in sep­tem­ber zal star­ten zal reke­ning hou­den met deze prak­ti­sche richt­lij­nen. Doel­stel­lin­gen van het nieu­we onder­zoek zijn:
de doel­stel­lin­gen van het voor­ge­stel­de pro­ject als volgt wor­den gefor­mu­leerd:

1. Het samen met pati­ën­ten, zorg­pro­fes­si­o­nals en groen­le­ve­ran­ciers ont­wik­ke­len, tes­ten en
eva­lu­e­ren van de prak­ti­sche inzet­baar­heid van ver­schil­len­de groe­ne inter­ven­ties die
toe­ge­past kun­nen wor­den in ver­schil­len­de typen zorg­in­stel­lin­gen.
2. Nagaan in hoe­ver­re het gebruik van en/ of bloot­stel­ling aan groen bij­draagt aan het wel­zijn
van zorg­pro­fes­si­o­nals en pati­ën­ten.

We zul­len in het nieu­we onder­zoek o.a onder­zoek doen bij de Bui­ten­ste­Bin­nen­tuin van zie­ken­huis Vie­Cu­ri in Ven­lo (zie https://www.viecuri.nl/over-viecuri/belevingstuin/)