HELPDESK

Graag hel­pen wij over­he­den en bedrij­ven op weg naar een goe­de, groe­ne omge­ving!

De Groe­ne Stad pro­moot de toe­pas­sing van groen in de woon, werk, leer en zor­gom­ge­ving.

De laat­ste tijd is het besef van de meer­waar­de van groen groot. Over hóe groen opti­maal toe­ge­past kan wor­den in en om gebou­wen, dor­pen en ste­den, heer­sen veel vra­gen. De Groe­ne Stad helpt gemeen­ten, en bedrij­ven en ande­re orga­ni­sa­ties hier­in graag op weg. Orga­ni­sa­ties die graag gehol­pen wil­len wor­den bij hun eer­ste ori­ën­ta­tie, of die op zoek zijn naar een spe­ci­fiek con­tact, kun­nen kos­te­loos een beroep doen op De Groe­ne Stad.

Beperk­te capa­ci­teit

De Groe­ne Stad is geen com­mer­ci­eel advies­bu­reau en heeft als stich­ting ook geen mid­de­len om uit­ge­breid advies te geven. Onder­staan­de dienst is gra­tis, maar De Groe­ne Stad vraagt begrip voor de situ­a­tie dat niet iede­re vraag de aan­dacht kan krij­gen die het ver­dient. In alle geval­len wordt ech­ter gepro­beerd om op weg te hel­pen en waar moge­lijk door te ver­wij­zen naar een rele­van­te part­ner. Helaas beschikt De Groe­ne Stad niet over de capa­ci­teit om vra­gen van par­ti­cu­lie­ren en stu­den­ten te beant­woor­den. Zij kun­nen best terecht bij de eigen gemeen­te, IVN of Stich­ting Steen­breek.
Help­desk