GEREEDSCHAPPEN

voor opti­ma­le toe­pas­sing van groen in de stad

De nood­zaak om de leef­om­ge­ving groe­ner te krij­gen is hoog. Maar hoe pak je dat aan en hoe meet je het effect van de ingreep? Is meer groen vol­doen­de? Zijn er ande­re maat­re­ge­len nodig in de omge­ving om de natuur ruim­te te bie­den?

De vol­gen­de gereed­schap­pen bie­den hou­vast en hel­pen bij het rea­li­se­ren van een opti­ma­le toe­pas­sing van groen in en om onze werk‑, leer‑, zorg- en woon­om­ge­ving

SOORTENTABEL – BOMENPOSTER

 

Bomen selec­te­ren op basis van eco­sys­teem­dien­sten

Voor 100 veel­ge­bruik­te bomen staat in deze pos­ter de bij­dra­ge aan eco­sys­teem­dien­sten. De pos­ter helpt snel een soor­ten­keu­ze te maken voor toe­pas­sin­gen waar bij­voor­beeld warm­te beperkt moet wor­den, waar neer­slag afge­van­gen moet wor­den of waar CO2 vast­ge­legd moet wor­den.

BURGERPARTICIPATIE


Meer doen met bur­ger­par­ti­ci­pa­tie? De lin­ker knop leidt naar het rap­port “Maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid bij natuur in beleid en prak­tijk” van het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving.

Gemeen­ten en bewo­ners die con­creet aan de slag wil­len, heb­ben aan de Par­ti­ci­pa­tie­wij­zer een han­di­ge tool.

ONTWERPTOOL GROENE GEZONDE STAD


Deze tool biedt pro­fes­si­o­nals inzicht in welk groen waar welk gezond­heids­ef­fect heeft op wel­ke doel­groep. De inzich­ten nodi­gen uit om de ken­nis te benut­ten in plan­nen en pro­jec­ten. Dit levert een gezon­de­re ste­de­lij­ke samen­le­ving op, en maakt dat de eco­no­mi­sche waar­de van het groen dui­de­lij­ker wordt mee­ge­no­men in de besluit­vor­ming over de inrich­ting en het beheer van de stad.

GROEN KENNISNET


Groen Ken­nis­net biedt een schat aan infor­ma­tie. Van rap­por­ten tot webinars. Van tools tot foto’s. ‘Alle’ ken­nis over groen staat op Groen Ken­nis­net. Via onder­staan­de knop belandt u recht­streeks op het por­taal Groen, Wel­be­vin­den en Kli­maat­adap­ta­tie.

TEEB STADSTOOL

De TEEB-stad tool is een toe­gan­ke­lijk en breed toe­pas­baar instru­ment dat gemeen­ten, plan­nen­ma­kers, ont­wik­ke­laars, bedrij­ven en burger(organisaties) de moge­lijk­heid geeft om zelf de waar­de van groen en water in hun leef­om­ge­ving te bere­ke­nen en te begrij­pen.

PARTNERNETWERK


Het part­ner­net­werk van De Groe­ne Stad biedt een selec­tie voor­aan­staan­de orga­ni­sa­ties. Allen heb­ben veel erva­ring met groen in de stad, als leve­ran­cier, toe­pas­ser of gebrui­ker.

Benut de ken­nis en erva­ring van de part­ners van De Groe­ne Stad. Bena­der hen recht­streeks, of sluit u aan bij dit waar­de­vol­le net­werk.