CSI Trees: Kli­maat­bo­men met toe­komst

Marc Rave­sloot

Wage­nin­gen Research Plant Sci­en­ce Group Agro­sy­s­tem Research

Sec­tie Kini­sche Psy­cho­lo­gie

1‑apr-2022 tot 31-mrt-2024

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Pen­voer­der: Stich­ting De Groe­ne Stad Het onder­zoek is onder­deel van een Publiek-Pri­va­te Samen­wer­king bin­nen de Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len. Pen­hou­der is bran­che­or­ga­ni­sa­tie Anthos. Deel­ne­men­de Gemeen­ten: Alme­re, Amster­dam, Apel­doorn, Arn­hem, Den Haag, Dord­recht, Leeu­war­den, Rot­ter­dam, s’ Her­to­gen­bosh, Utrecht. Deel­ne­men­de boom­kwe­ke­rij­en: Van den Berk Boom­kwe­ke­rij­en, Boom­kwe­ke­rij Ebben B.V., Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever & Zonen B.V., Boom­kwe­ke­rij Uden­hout BV, Boot & Dart Boom­kwe­ke­rij­en BV. Finan­cie­ring is moge­lijk door boven­staan­de par­tij­en en het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat (I&W). Onder­zoe­k­or­ga­ni­sa­ties: Agro­sys­teem­kun­de, WENR, FBR, Open Teel­ten, NPEC, Leer­stoel­groep Mete­o­ro­lo­gie en Lucht­kwa­li­teit, alleen onder­deel van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research Sta­ke­hol­der enga­ge­ment door Aman­da Krijgs­man advies.

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

De komen­de twee jaar legt het CSI Trees pro­ject de basis voor een nieu­we sys­te­ma­tiek voor het zoe­ken naar kli­maat adap­tie­ve stads­bo­men. Dit onder­zoek wordt uit­ge­voerd om ste­den in de toe­komst te kun­nen voor­zien van boom­soor­ten waar­van weten­schap­pe­lijk is aan­ge­toond dat deze bestand zijn tegen de toe­ne­men­de abi­o­ti­sche stres­sfac­to­ren, als gevolg van kli­maats­ver­an­de­ring. Een fysi­o­lo­gi­sche en mor­fo­lo­gi­sche onder­bou­wing van de stress­be­sten­dig­heid vindt plaats door het hui­dig en toe­kom­stig boom­be­stand te feno­ty­pe­ren op spe­ci­fie­ke stress, zoals droog­te­stress (in samen­wer­king met NPEC). Dit feno­ty­pe­ren bete­kent dat onder gecon­tro­leer­de kas­con­di­ties de fysi­o­lo­gi­sche stress-res­pons wordt gere­gi­streerd met moder­ne came­ra­beel­den (warm­te­beel­den, NIR, 3D bio­mas­sa­toe­na­me, trans­pi­ra­tie, WUE etc.). De ver­za­mel­de data wordt ver­vol­gens gea­na­ly­seerd en geclas­si­fi­ceerd. Hier­uit ont­staan diver­se ‘ide­aal­ty­pen’ bomen voor ver­schil­len­de typen stand­plaat­sen. De bestaan­de erva­rings­ken­nis uit de prak­tijk kan daar­na wor­den ver­bon­den aan empi­risch ver­kre­gen inzich­ten. In heton­der­ha­vig ppor­ject richt zich op de metho­do­lo­gie voor het geheel in kaart bren­gen en clas­si­fi­ce­ren.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Lopend

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

In novem­ber zijn nieu­we win­ter­hard­heids­zo­ne­kaart voor Neder­land en Euro­pa t.b.v. de beoor­de­ling van de geschikt­heid van bomen in Euro­pe­se ste­den bere­kend. Deze nieu­we inzich­ten wer­pen een nieuw licht op de snel­le ver­an­de­rin­gen van het win­ter­kli­maat in Euro­pa en de con­se­qien­ties voor de toe­pas­sing van bomen.

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

Dit onder­zoek is urgent van­we­ge de ver­snel­ling van de kli­maats­ver­an­de­ring, waar­door te veel gevraagd wordt van de veer­kracht van veel boom­soor­ten. In 2023 wordt het ver­volg­on­der­zoek voor­be­reid om het gehe­le bestaan­de boom­be­stand te toet­sen.