CSI Trees: Klimaatbomen met toekomst

Marc Ravesloot

Wageningen Research Plant Science Group Agrosystem Research

Sectie Kinische Psychologie

1-apr-2022 tot 31-mrt-2024

Overig betrokken instanties/partners

Penvoerder: Stichting De Groene Stad Het onderzoek is onderdeel van een Publiek-Private Samenwerking binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Penhouder is brancheorganisatie Anthos. Deelnemende Gemeenten: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Leeuwarden, Rotterdam, s’ Hertogenbosh, Utrecht. Deelnemende boomkwekerijen: Van den Berk Boomkwekerijen, Boomkwekerij Ebben B.V., Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen B.V., Boomkwekerij Udenhout BV, Boot & Dart Boomkwekerijen BV. Financiering is mogelijk door bovenstaande partijen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Onderzoekorganisaties: Agrosysteemkunde, WENR, FBR, Open Teelten, NPEC, Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit, alleen onderdeel van Wageningen University & Research Stakeholder engagement door Amanda Krijgsman advies.

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

De komende twee jaar legt het CSI Trees project de basis voor een nieuwe systematiek voor het zoeken naar klimaat adaptieve stadsbomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om steden in de toekomst te kunnen voorzien van boomsoorten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze bestand zijn tegen de toenemende abiotische stressfactoren, als gevolg van klimaatsverandering. Een fysiologische en morfologische onderbouwing van de stressbestendigheid vindt plaats door het huidig en toekomstig boombestand te fenotyperen op specifieke stress, zoals droogtestress (in samenwerking met NPEC). Dit fenotyperen betekent dat onder gecontroleerde kascondities de fysiologische stress-respons wordt geregistreerd met moderne camerabeelden (warmtebeelden, NIR, 3D biomassatoename, transpiratie, WUE etc.). De verzamelde data wordt vervolgens geanalyseerd en geclassificeerd. Hieruit ontstaan diverse ‘ideaaltypen’ bomen voor verschillende typen standplaatsen. De bestaande ervaringskennis uit de praktijk kan daarna worden verbonden aan empirisch verkregen inzichten. In hetonderhavig pporject richt zich op de methodologie voor het geheel in kaart brengen en classificeren.

Korte beschrijving huidige status

Lopend

Huidige inzichten en uitkomsten

In november zijn nieuwe winterhardheidszonekaart voor Nederland en Europa t.b.v. de beoordeling van de geschiktheid van bomen in Europese steden berekend. Deze nieuwe inzichten werpen een nieuw licht op de snelle veranderingen van het winterklimaat in Europa en de conseqienties voor de toepassing van bomen.

Toelichting verder verloop onderzoek

Dit onderzoek is urgent vanwege de versnelling van de klimaatsverandering, waardoor te veel gevraagd wordt van de veerkracht van veel boomsoorten. In 2023 wordt het vervolgonderzoek voorbereid om het gehele bestaande boombestand te toetsen.