Zeven par­tij­en zet­ten zich geza­men­lijk in om de tran­si­tie naar een natuur­in­clu­sie­ve samen­le­ving te gaan ver­snel­len. Waar­om? De bevol­king groeit, er moe­ten 1 mil­joen wonin­gen gebouwd wor­den tot 2030 maar waar gaan die wonin­gen komen? Meer hui­zen bete­kent meer steen en dus opwar­ming. Groen kan voor ver­koe­ling zor­gen. Daar­naast is het ook nog eens slecht gesteld met de bio­di­ver­si­teit en door kli­maat­ver­an­de­ring krij­gen we steeds vaker te maken met droog­te en enor­me piek­bui­en.

In Neder­land zijn al prach­ti­ge voor­beel­den die laten zien dat een natuur­in­clu­sie­ve manier van inrich­ten, behe­ren en woning­bouw moge­lijk is. Een gebieds­ge­rich­te aan­pak waar­bij par­tij­en samen­wer­ken om te zor­gen voor meer ver­bin­ding tus­sen mens en natuur. Waar­bij aan­toon­baar meer­waar­de wordt gebo­den aan het bevor­de­ren van de bio­di­ver­si­teit, het bevor­de­ren van de gezond­heid als­ook het kli­maat­be­sten­dig maken van onze leef­om­ge­ving.

De komen­de maan­den staat elke maand een pro­vin­cie én the­ma uit de Omge­vings­wet cen­traal. Deze voor­beel­den bie­den geza­men­lijk inspi­ra­tie om een natuur­in­clu­sie­ve samen­le­ving tot norm te stel­len.

Naar­den
Culem­borg
Zeist