Busi­nes­sca­se plan­ten voor een pri­ma bin­nen­kli­maat

ir. Tia Her­mans

tia.hermans@wur.nl

Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research

1e pro­ject: 2016–2018/2de pro­ject 2019–2021

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Fytago­ras Lei­den is mede onder­zoeks­part­ner

Pri­va

Roy­al Flo­ra Hol­land

Novi­flo­ra

DGBC

diver­se onder­zoeks­lo­ca­ties

groen­le­ve­ran­ciers

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Wat is het effect van plan­ten op het bin­nen­kli­maat en op gezond­heid en wel­be­vin­den van mede­wer­kers in kan­to­ren en zorg­in­stel­lin­gen?

Onder­ne­mers en werk­ge­vers stap­pen pas over op groot­scha­li­ge toe­pas­sing van plan­ten in hun bedrij­ven als ze er een busi­nes­sca­se in zien die over­tuigt. Die busi­nes­sca­se is er nu niet. In dit twee­de pro­ject kij­ken we of we zo’n busi­nes­sca­se kun­nen for­mu­le­ren.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Het eer­ste pro­ject is afge­rond. Het twee­de pro­ject is half­weg: er heeft een voor­me­ting plaat­ge­von­den en ver­vol­gens zijn in een van de twee betrok­ken werk­ruim­tes per deel­ne­men­de orga­ni­sa­tie plan­ten geplaatst. We zijn bezig met name­tin­gen. Door de hui­di­ge lock­down is de geplan­de mee­t­ron­de in mei komen te ver­val­len. Een aan­tal van de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties was op voor­hand bereid om in de zomer van 2020 de plan­ten van de ene werk­ruim­te te ver­plaat­sen naar de ande­re betrok­ken werk­ruim­te. Zo’n switch zou het onder­zoek qua opzet aan­zien­lijk ver­ster­ken (cros­sover design). Afhan­ke­lijk van de ont­wik­ke­lin­gen in de komen­de tijd moet beke­ken wor­den of dit nog steeds raad­zaam is, van­we­ge de beno­dig­de ver­ge­lijk­baar van de omstan­dig­he­den tij­dens metin­gen voor en na de switch, afge­zien van het aan- of afwe­zig zijn van plan­ten.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Uit het afge­slo­ten onder­zoek kwa­men vijf posi­tie­ve effec­ten naar voren die gel­inkt kun­nen wor­den aan de aan­we­zig­heid van plan­ten in de werk­ruim­te. 1. Lucht­voch­tig­heid: de rela­tie­ve lucht­voch­tig­heid in ruim­ten met plan­ten is gemid­deld zo’n 5%-punt hoger dan in ruim­ten zon­der plan­ten. In de win­ter is zelfs tot 17%-punt ver­be­te­ring geme­ten. 2. Aan­trek­ke­lij­ker: men­sen beoor­de­len hun werk­plek na beplan­ting als aan­trek­ke­lij­ker om te zien (een stij­ging van 26%). 3. Gemoeds­toe­stand: de gemoeds­toe­stand van mede­wer­kers is na de beplan­ting posi­tie­ver dan daar­voor. Ook wordt door mede­wer­kers van één bedrijf bui­ten werk­tijd min­der gepie­kerd over het werk. 4. Tevre­den­heid over func­ti­o­ne­ren: mede­wer­kers zijn na de beplan­ting meer tevre­den over hun eigen func­ti­o­ne­ren dan ze daar­voor zijn. Dit geldt ook voor hun ver­wach­ting over hoe tevre­den de werk­ge­ver over dit func­ti­o­ne­ren is. 5. Min­der ziek­te­ver­zuim: men­sen die wer­ken in een ruim­te met plan­ten mel­den zich gemid­deld min­der ziek: 1,6 ziek­te­dag min­der per mede­wer­ker per jaar.

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

Deze resu­la­ten boden vol­doen­de per­spec­tief om een ver­volg­on­der­zoek te star­ten en de busi­nes­sca­se uit te wer­ken. Daar­om zijn op 9 loca­ties de metin­gen her­haald en wordt met aan­vul­len­de gege­vens van de loca­ties de busi­nes­sca­se uit­ge­werkt. Elke orga­ni­sa­tie legt wel eigen accen­ten wat betreft de busi­nes­sca­se. Met name de terug­ver­dien­tijd van de inves­te­ring wordt genoemd. Maar ook ver­be­te­ring van het wel­be­vin­den, ver­min­de­ring van ziek­te­ver­zuim of tevre­den­heid met de werk­plek wordt genoemd.