Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
In de sector:
Soort gegevens:
De Groene Stad Steenbreek Arjan Vernhout NL bloeit
Steenbreek programma: hoe kom je af van je tuinbestrating

Het Steenbreek programma heeft tot doel burgers, gemeenten en andere belanghebbenden te betrekken bij het vervangen van verharding door vegetatie in particuliere tuinen. Er is een theoretisch model opgesteld dat gebruikt kan worden voor het verbeteren en beter evalueren van dit type duurzaamheidsinitiatieven. Daarvoor is het tuinvergroeningsgedragsmodel getest in het Steenbreekprogramma. Op basis hiervan kunnen  aanbevelingen worden gedaan voor de verbetering van toekomstige initiatieven. Het model geeft ook inzicht in een specifiekere aanpak gericht op de mensen die het meest vatbaar zijn voor gedragsverandering, waardoor de acties gericht op gedragsverandering doeltreffender zouden kunnen worden.

Bron: Greening the City: How to Get Rid of Garden Pavement! The ‘Steenbreek’ Program as a Dutch Example by Derk Jan Stobbelaar 1,*ORCID,Wim van der Knaap 2ORCID and Joop Spijker. https://doi.org/10.3390/su13063117
Woman composting organic kitchen waste
Circulair nutrientenbeheer stadslandbouw

Een transformatie naar duurzame voedselproductie in de stad vereist een beter circulair nutriëntenbeheer. Stedelijk organisch afval bevat relevante nutriënten en organisch materiaal, maar momenteel wordt slechts 4% van de stikstof (N) en fosfor (P) in stedelijke bronnen gerecycled. Een van de recyclingmethoden is het composteren van stedelijk afval voor de stedelijke tuinbouw. In deze studie zijn zeven compostsoorten gekarakteristeerd van verschillende stedelijke afvalstromen.

Bron: Schroder, C., et al. (2021). "Urban organic waste for urban farming: growing lettuce using vermicompost and thermophilic compost." Agronomy 11(6).
Happy friends gardening for the community on a sunny day
Participatie criteria

Slimme steden verwijzen naar de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van het leven van burgers te verbeteren. Projecten voor slimme steden kunnen mislukken als de burgers niet actief deelnemen aan het ontwerp ervan. In slimme steden gebeurt deze participatie vaak via speciale participatieplatforms waar burgers kunnen stemmen, discussiëren en ideeën kunnen indienen. De huidige platforms zijn echter niet altijd op een representatieve manier afgestemd op de behoeften van burgers. Bovendien zijn ze ook niet altijd afgestemd op de realiteit van het bestuur en de eisen van ambtenaren. In deze studie is onderzocht aan  welke kenmerken een participatieplatform moet bezitten om afgestemd te zijn op de eisen van burgers en ambtenaren.

Bron: Simonofski, A., et al. (2021). "Engaging citizens in the smart city through participation platforms: A framework for public servants and developers." Computers in Human Behavior 124.
Publieke perceptie en voorkeuren van kleine stedelijke groene infrastructuren

Met de groeiende vraag naar kleine stedelijke groene infrastructuren (Urban Green Infrastructures), is kennis van de publieke perceptie van kleine (UGI’s) belangrijk voor toekomstige stedelijke planning en besluitvorming. Deze studie uit China richtte zich op drie kleine UGI’s (een groen dak, een groene muur en een kleine groene laan in Guangzhou) en onderzocht de bereidheid van bewoners om te betalen (WTP) voor het onderhoud van kleine UGI’s.

 

Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S161886672030011X
Wereldwijde meta-analyse van de gevolgen van de achteruitgang van bomen voor de fauna

Grote delen van de bossen in de wereld zijn getroffen door een ernstige en grootschalige achteruitgang van de boomstand, die wordt gekenmerkt door een geleidelijk maar wijdverbreid verlies aan groeikracht en de daaropvolgende dood van één of meer boomsoorten. Boomsterfte vormt een bedreiging voor fauna die voor haar voortbestaan afhankelijk is van boshabitats. Hoewel de achteruitgang van bomen heel wat wetenschappelijke aandacht heeft gekregen, is er verrassend weinig bekend over de effecten ervan op de fauna. Het scala van reacties op de achteruitgang van bomen duidt op sterk veranderde diergemeenschappen. In veel gevallen zal de veranderde ecosysteemfunctie als gevolg van het verlies van belangrijke dierlijke diensten een aanzienlijke bedreiging vormen voor de gezondheid van het bos.

 

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33955144
De groene stad Apeldoorn
Verlies aan genetische diversiteit en homogenisatie bij stadsbomen: als casus Tilia x europaea in België en Nederland

Stadsbomen vormen een vitaal onderdeel van duurzame steden, maar het gebruik van een beperkt scala aan soorten en genotypen kan een risico vormen voor de biodiversiteit in de wereld. Ondanks verschillende studies die de diversiteit van boomsoorten onderzochten, blijft de intraspecifieke genetische diversiteit van stadsbomen grotendeels onontgonnen. Hier hebben we de genetische diversiteit gekarakteriseerd van Tilia x europaea, een van de meest aangeplante stedelijke boomsoorten in Noordwest Europa. We vergeleken de genotypische diversiteit van historische aanplantingen van Tilia spp. uit de 17de eeuw met de genotypische diversiteit van het momenteel beschikbare plantgoed in België en Nederland. In Noordwest-Europa begon de homogenisering van stedelijke T. x europaea-aanplant reeds in de 17de eeuw.

Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-018-1628-5
vernieuwd plantsoen met wilde bloemenmengsel aan de Zeegsingel i
Groene ruimte en sterfte in Europese steden: een studie naar gezondheidseffecten

De ISGlobal Ranking of Cities is een project gericht op het inschatten van de gezondheidseffecten van stads- en vervoersplanning in 1.000 Europese steden.

Dit onderzoeksproject evalueert verschillende milieublootstellingen die verband houden met stads- en vervoersplanning (zoals luchtvervuiling, gebrek aan blootstelling aan groene ruimten, lawaai van wegverkeer en hitte-eilandeffecten) voor steden in meer dan 30 Europese landen en stelt aan de hand van de resultaten verschillende ranglijsten op.

 

Verder lezen, zie onderstaande link naar de projectcommunicatie website of het gehele artikel.

 

 

Bron: https://isglobalranking.org/ Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study
De groene stad meer dan mooi alleen (4)
Onderzoek naar financieringsbarrières en -strategieën voor stedelijke natuurgerichte oplossingen

Het verkrijgen van publieke en/of private financiering voor het opschalen van stedelijke natuurgerichte oplossingen (NBS) is een belangrijke barrière voor het bereiken van stedelijke duurzaamheidsdoelen, inclusief klimaatmitigatie en -adaptatie. Onderzoekers voerden  een systematisch onderzoek uit van de academische literatuur om inzicht te krijgen in de belangrijkste barrières en bijbehorende strategieën voor de financiering van stedelijke NBS.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33845267
Paediatrician doctor examining a child in comfortabe medical office
Alergeniciteit en boomkeuze in stedelijk gebied

Stedelijke groene ruimten kunnen de menselijke gezondheid en het welzijn verbeteren. Groene ruimten kunnen echter ook allergene pollen uitstoten en deze kunnen astma, allergische aandoeningen en infecties van de luchtwegen veroorzaken. Hoe allergierisico’s in groene ruimten kunnen worden gewijzigd door milieuveranderingen is nog steeds niet algemeen begrepen. Deze studie analyseerde de boominventarisatiegegevens van 18 stedelijke groenzones (5940 bomen; 278 taxa; 93 ha) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België.

Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204620314857
De groene stad meer dan mooi alleen (10)
Straatmeubilair uit eigen groen

Hout vrijkomend uit het groen kan ingezet worden voor straatmeubilair, klimbomen, etc.

Bron: J. Spijker & B. Lerink 2020. Stedelijk groen helpt tegen klimaatverandering! In Vakblad Natuur, Bos en Landschap, maart 2020 p. 21-24. https://edepot.wur.nl/518530
Wild green leaves with dew on them
Bladkleur beinvloedt ons welbevinden

Bladkleuren verbeteren ontspanning en emotionele status van universiteitsstudenten uit verschillende landen.De therapeutische voordelen van het zien van planten hebben steeds meer aandacht gekregen in stressvolle moderne samenlevingen, maar evidence-based studies over hoe fysiologische en emotionele toestanden van individuen van verschillende nationaliteiten veranderen bij het zien van verschillende bladkleuren zijn beperkt. De studie werd uitgevoerd om de fysiologische en psychologische voordelen van bladkleuren als visuele stimuli te onderzoeken. Het experiment  werd uitgevoerd met behulp van vijf gebladertekleuren, waaronder groen, lichtgroen, groen-geel, groen-rood en groen-wit. Een significante daling van de oxy-Hb concentratie in de frontale kwab werd geassocieerd met het bekijken van groene en groen-witte planten door de Japanse deelnemers en met het bekijken van lichtgroen en groen-geel door de Egyptische deelnemers. Deelnemers besteedden hogere fixatienummers en langere duur aan deze kleuren. De bevindingen geven aan dat het bekijken van deze plantenkleuren positief werd geassocieerd met fysiologische ontspanning. Bovendien werden deze kleuren geassocieerd met meer positieve gevoelens, zoals kalmte, comfort en natuurlijkheid. Daarom kan de aanwezigheid van deze kleuren in ruimtes positieve effecten hebben op ontspanning en emotionele status.

 

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33553766/
De Groene Stad - Stad groen en wonen (16)
gezondheidsvoordelen van natuurlijke geluiden

Parken zijn belangrijke plekken om naar natuurlijke geluiden te luisteren en om menselijke geluiden te vermijden, een steeds zeldzamere combinatie. Voorbeelden van gunstige resultaten zijn onder meer verminderde pijn, minder stress, verbeterde gemoedstoestand en verbeterde cognitieve prestaties. Stedelijke en andere parken die veel worden bezocht, bieden belangrijke mogelijkheden om natuurlijke geluiden te ervaren en zijn belangrijke doelen voor het behoud van soundscape om de gezondheid van bezoekers te versterken. De resulaten stellen dat natuurlijke geluiden belangrijke ecosysteemdiensten leveren, en dat parken de volksgezondheid kunnen versterken door natuurlijke geluidslandschappen te benadrukken en te behouden.

Bron: https://www.pnas.org/content/ 118/14/e2013097118
De Groene Stad - wonen (3)
Groene schoolpleinen bevorderen gezondheid kinderen

Onderzoek geeft aan dat schoolgerichte tuininterventies  leiden tot verhoogde dagelijkse consumptie van groenten en fruit en verhoogde intenties, attitudes, normen, en waargenomen gedragsbeheersing met betrekking tot de consumptie van groenten en fruit.  Attitudes, normen en waargenomen gedragsbeheersing voorspelden aanzienlijk veranderingen in de groente- en fruitconsumptie. Alles start met het veranderen van de fysieke omgeving, het vergroenen van het schoolplein.

Bron: https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/1359105315573445
De Groene stad - leren (29)
Natuurlijke straatventilatie door gesloten bladerdek
A little girl eating a tomato. Very nice kontrova lights in the garden
Eetbare schoolpleinen dragen bij aan gezonde keuzes bij kinderen

De leefstijlinterventie Fruit4Schools bevordert een gezonde leefstijl voor basisschool kinderen. Het koppelt een door fruitbomen gedomineerd ‘eetbaar’ schoolplein aan natuur- en milieueducatie. Kan gekopeld worden aan een buurtgerichte (participatieve) aanpak met baten op het gebied van de groene ruimte, de gezondheid van de bewoners.

 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Bo6strPPKKI https://www.wur.nl/en/show/Fruit4Schools-Fruit-produceren-op-schoolpleinen.htm
De Groene stad - leren (30)
Eetbaar groen rond sportaccommodaties: Fruit4Sports

Vergroen uw sportacommodatie met eetbaar groen, adopteer als bewoners de fruitbomen en biedt het geoogste fruit aan, aan de sportkantine. Zo gebruikt Fruit4Sports de kantine als draaischijf voor de gedragsverandering.

Fruit4Sports heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.

Bron: https://www.wur.nl/nl/show/Fruit4Sports-Fruit-uit-sportparkboomgaard-in-de-kantine.htm
Boot-en-Dart-Boomkwekerijen-header
Doorleven in een boom: herdenkingsbossen

De aanleg van een herdenkingsbos waar nieuwe bomen geplant kunnen worden, biedt troost aan nabestaanden. Verschillende concepten voor de relatie tussen bomen en de as van nabestaanden zijn inmiddels uitgewerkt.

Bron: https://wur.on.worldcat.org/oclc/1156575580
De groene stad meer dan mooi alleen (2)
Toepassingen in de woonwijk

-Kamerplanten in leefruimtes en slaapvertrekken

-Groene daken en groene gevels

-Een groene tuin met bomen, struiken en hagen in plaats van verharding

-Voldoende parken en buurtgroen in de woonwijk

-Geveltuinen bij huizen die direct aan de straat grenzen

-Bomen en andere vormen van groen in en langs straten

-In het onderzoeksprogramma De Groene Agenda is de ontwerptool Groene Gezonde Stad ontwikkeld. Deze tool helpt in de fase van het schetsontwerp om met effectieve maatregelen een gezonde wijk of buurt te creëren.*

Bron: *https://tools.wenr.wur.nl/groenegezondestad/
De groene stad meer dan mooi alleen (11)
Toepassingen in de stad algemeen

-Groene daken en wanden

-Binnentuinen en daktuinen

-Kamerplanten in de woningen

-Interieurbeplanting in de werk- en leeromgeving en in zorginstellingen

-Planten, heesters en bomen rondom gebouwen en in het openbaar groen

-Toepassing van plantenbakken

-Wadi’s en verlaagd aangelegd groen in tuinen en parken

-Bloemen- en plukweides en insectenhotels

empty highway with cityscape and skyline of shenzhen,China.
Met groen uitzicht beperken op storende geluidsbronnen

Groen kan het uitzicht op de geluidbronnen wegnemen, wat al een bewezen positief effect geeft op het welbevinden van bewoners.

Toepassing van bomen van de juiste grootteklasse en habitus helpt hierbij, evenals gebruik beplanting op geluidswallen.

Bron: Factsheet – Soortentabel; http://edepot.wur.nl/460540
De Groene Stad - Stad groen en wonen (4)
Geluidsisolatie door een groene gevel of groen dak

Groene gevels en daken vormen een goed potentieel voor de geluidsisolatie van de gebouwen. Daarnaast kunnen groene gevels een dempend effect hebben op de geluidsreflectie in de straat.

Bron: Z. Azkorra, G. Pérez, J. Coma, L.F. Cabeza, S. Bures, J.E. Álvaro, A. Erkoreka & M. Urrestarazu (2015), Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildings. Applied Acoustics 89(March):46-56.
De Groene Stad - Stad groen en wonen (13)
Groen beïnvloedt de perceptie van stadsgeluiden positief

Stedelijke bewoners die vlak bij parken of andere groene gebieden wonen, ervaren bij eenzelfde mate van geluidshinder minder geluidsoverlast dan stedelijke bewoners die geen park of ander groengebied nabij hun woning hebben.

Bron: A.M. Dzhambov & D.D. Dimitrova (2015), Green spaces and environmental noise perception. Urban Forestry & Urban Greening 14:1000-1008.
few honeybee and butterfly on lavender flowers in panoramic view
Eisen aan groeninrichting voor insecten

Verschillende groepen organismen stellen verschillende eisen. Van Rooij e.a. hebben ecoprofielen opgesteld voor bestuivende insecten, zoals wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. De afstanden tussen groene gebiedjes mogen niet groter zijn dan 100 meter.

Bron: S. van Rooij, A. Corment, W. Geertsema, M. Haag, P. Opdam, M. Reemer, R. Snep, J. Spijker, E. Steingröver & A. Stip (2016), Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden. Handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten. Groene Cirkels Rapport nr. 5. WUR-Alterra, Wageningen.
De Groene stad - leren (32)
Verbinding groene hubs voor biodiversiteit

Ook dak- en gevelgroen kunnen worden gebruikt om de biodiversiteit te vergroten en ze zijn bovendien geschikt om verschillende groene gebieden te verbinden.

Bron: https://wur.on.worldcat.org/oclc/150337893
few honeybee and butterfly on lavender flowers in panoramic view
Bijvriendelijk beheer loont

Voor groenbeheerders is informatie over de kosten en baten van bijvriendelijk beheer op een rij gezet. In veel gevallen is bijvriendelijk beheer niet duurder of zelfs goedkoper dan regulier beheer.

Bron: A. de Jong, H. Korthof, A. Piepers & M. Rosaria 2018. Kosten en baten bijvriendelijk beheer. www. groenecirkels.nl
few honeybee and butterfly on lavender flowers in panoramic view
De stad als goed leefgebied voor vlinders en bijen door een goede keuze en verbinding van het groen

Bij 10% groen kan de stad een goed leefgebied zijn voor vlinders en bijen, mits het groen gevarieerd is, voldoende voedsel en schuilgelegenheid biedt en als een netwerk verspreid door de stad aanwezig is.

Bron: S. van Rooij, A. Corment, W. Geertsema, M. Haag, P. Opdam, M. Reemer, R. Snep, J. Spijker, E. Steingröver & A. Stip (2016), Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden. Handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten. Groene Cirkels Rapport nr. 5. WUR-Alterra, Wageningen.
De groene stad meer dan mooi alleen (5)
Toegevoegde waarde niets-inheems groen

In de stedelijke omgeving kunnen niet-inheemse plantensoorten een waardevolle aanvulling zijn op het inheemse sortiment en zo de biodiversiteit vergroten. Zo kan het bloeiseizoen worden verlengd, en daarmee wordt de beschikbaarheid van voedsel voor insecten , vogels en zoogdieren in het stedelijk gebied vergroot.

Bron: A. Salisbury, J. Armitage, H. Bostock, J. Perry, M. Tatchell & K. Thompson (2015), Enhancing gardens as habitats for flower-visiting aerial insects (pollinators): Should we plant native or exotic species? Journal of Applied Ecology 52:1156-1164.
De groene stad meer dan mooi alleen (11)
Meerwaarde van gevarieerde beplanting

Een gevarieerde beplanting biedt volop mogelijkheden om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Met name de aanplant van pollen- en nectarrijke bomen, struiken en vaste planten is van belang voor bijen, vlinders en andere insecten. Daarnaast gedijen ook vogels en kleine zoogdieren beter in gevarieerd groen.

Bron: M. Hoffman (2010), Biodiversiteit in tuin en plantsoen. Uitgave PPH, Boskoop.
Two piggeons sitting on stone fence in park
Een groene stad vormt habitat voor inheemse flora en fauna

Hoewel de aantallen in de stad relatief laag zijn, bleek bij een wereldwijde studie dat het grootste deel van de vogel- en plantensoorten die in de stad voorkomen inheems is. Hiermee biedt het stedelijk groen goede mogelijkheden voor versterking en bescherming van biodiversiteit.

Bron: M.F.J. Aronson et al. (2014), A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the Royal Society B 281:20133330.
De Groene Stad - wonen (2)
Groen: factor van formaat voor vestigingsklimaat bedrijfsleven

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is voor grote internationale bedrijven een van de afwegingsfactoren bij de locatiekeuze voor een nieuw te openen vestiging. Groen speelt voor de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving een belangrijke rol.

Bron: https://wur.on.worldcat.org/oclc/1016555989
Ningbo City commercial building office building
Groen verdient zichzelf terug door hogere vastgoedwaarde

Een deel van de investeringen in het groen wordt terugverdiend door een hogere waarde van het vastgoed, of bij publieke investeringen in het groen door hogere belastinginkomsten (WOZ).

Bron: https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz510itree.pdf
groen-haarlem
Verlaagde criminaliteit en minder ervaren onveiligheid in groene wijken

De criminaliteit in groene wijken is lager en bewoners voelen zich veiliger dan in wijken zonder groen.

Bron: M.K. Wolfe & J. Mennis (2012), Does vegetation encourage or suppress urban crime? Evidence from Philadelphia, PA. Landscape and Urban Planning 108(2-4):112-122.
Ningbo City commercial building office building
Groen aantrekkelijk voor burgers en bedrijven

Groen verhoogt de aantrekkelijkheid van een gebied en verbetert het vestigingsklimaat, zowel voor burgers als voor bedrijven. Een mooie groene omgeving is niet doorslaggevend, maar wordt wel steeds belangrijker als vestigingsfactor, met name voor kennisintensieve bedrijven.

Bron: E.M. Jókövi & J. Luttik (2003), Rood en groen. Het combineren van verstedelijking en natuur in de praktijk. Wageningen.
De groene stad
Groen verhoogt de waarde van woningen

Het groen in Den Haag verhoogt de waarde van alle woningen in de stad met ca. € 1,9 miljard, gemiddeld ca. € 7500 per woning, en verhoogt de OZB-inkomsten van de stad met ca. € 1,3 miljoen per jaar.

Bron: Buck Consultants International (2016), Waardestelling groen in Den Haag.
De Groene Stad - hitte-eiland-effect - klimaat
Bijdrage groen aan de waarde van onroerend goed

Groen in de vorm van parken en plantsoenen verhoogt de onroerendgoedwaarde van woningen met gemiddeld 4 tot 5%.

Bron: J.C.A.M. Bervaes & J. Vreke (2004), De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen. Alterra-rapport 959. WUR-Alterra, Wageningen.
Nanda Sluijsmans from Den Haag, Nederland, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
De veelzijdige ecosysteemdiensten van wadi's

Beplanting van wadi’s verbetert de infiltratie, draagt bij aan de biodiversiteit, maakt ze geschikt als ecologische verbindingszone en vergroot de belevingswaarde van het groen in een buurt. Planten in en nabij wadi’s moeten bestand zijn tegen tijdelijke (zeer) hoge waterstanden en daarnaast ook drogere perioden kunnen doorstaan; bomen op de rand i.p.v. onderin vergroten de mogelijkheden.

Bron: K. Verkade, E. Koopman-Kuipers, K. Groen, 2017, De beplante wadi; blijvende utopie of nieuw aspect in de openbare ruimte.
De Groene Stad - Stad groen en wonen (2)
Groen kan zorgen voor een betere waterinfiltratie in de bodem

Diep wortelende planten (bomen en struiken) zorgen ervoor dat water makkelijker door kan dringen in de diepere grondlagen. Een gevarieerde bodembedekkende beplanting (bomen in combinatie met struiken en een kruidenlaag) is het meest effectief en voorkomt bovendien verslemping en erosie.

Bron: https://wur.on.worldcat.org/oclc/1016814705
De groene stad - waterafvoer wateroverlast waterhuisjhouding (2)
Onttegelen en vergroenen vermindert de run-off bij piekbuien sterk

Vergroting van het oppervlak groen t.o.v. de oppervlakte met verharding en bebouwing beperkt de hoeveelheid af te voeren neerslag. Groene tuinen in plaats van betegelde tuinen hebben een sterk beperkend effect op de run-off bij piekbuien. Ook groene daken dragen hieraan bij.

Bron: ;https://steenbreek.nl//wp-content/uploads/2018/12/from-grey-to-green-daan-krekels.pdf ; https://steenbreek.nl/een-groene-tuin-heeft-een-flink-reducerend-effect-op-de-afvoer-uit-de-tuin-bij-een-piekbui/
De groene stad meer dan mooi alleen (6)
Neerslag retentie door groene daken

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar groene daken die een eigen watervoorzieningssysteem hebben, waarin nog meer neerslag kan worden geborgen. Hierdoor is er in droge tijden water beschikbaar voor de dakvegetatie. Bij een naderende piekbui kan het water voor de piek worden afgevoerd, zodat de piek in het stedelijk watersysteem wordt uitgesmeerd en gedempt.

Bron: www.projectsmartroof.nl
De groene stad Apeldoorn
Rol van groen bij integrale wateroplossing op wijkniveau

Bij integrale wateroplossingen in de wijk kan groen een essentiële rol spelen. Een goed voorbeeld is de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Het water dat op het dak valt, wordt in de tuinen geleid. Van de tuinen stroomt het naar de straat, en van de straat in een brede groenstrook, de wadi. Pas als de wadi helemaal volstaat, wordt het water met een overloop uit de buurt geleid.