Eco-Sys­teem-Stad

Jor­is Voe­ten

Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam

Sec­tie Kini­sche Psy­cho­lo­gie

juli 2015 – mei 2019

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Stich­ting de Groe­ne Stad
Gemeen­ten Alp­hen a/d Rijn, Arn­hem, Rot­ter­dam, Utrecht
Pro­vin­cies Utrecht, Gel­der­land
Water­schap­pen (Sticht­se Rijn­lan­den, Rijn­land, Del­f­land
VHG
NVTL
Natuur­pro
Vogel­be­scher­ming
Heij­mans
Ware­co
Witteveen&Bos
Konink­lij­ke Gin­kel Groep
Jon­ker Groep
Hoek Hove­niers
Hydro­Lo­gic

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Voor func­ti­o­neel ste­de­lijk groen als kli­maat-adap­ta­tie maat­re­gel is water onmis­baar. Pro­ject Eco-Sys­teem-Stad bepaalt hoe de balans water­be­schik­baar­heid en ‑vraag zich in de stad ont­wik­kelt, hoe die balans te opti­ma­li­se­ren en of de baten de gemaak­te kos­ten recht­vaar­di­gen.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

zie pro­ject­web­si­te: www.ecosysteemstad.nl