Effec­tief groen voor kli­maat­adap­ta­tie in de stad

Jelle Hiemstra

Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit & Research

1 janu­a­ri 2019- 31 decem­ber 2023

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Hoge­school van Amster­dam (mede-uit­voer­der onder­zoek)
Stads­werk (pen­voer­der)
Hoge­school van Hall-Laren­stein (inzet stu­den­ten)
Stich­ting De Groe­ne Stad, Anthos, VHG
Gemeen­ten Amster­dam, Den Haag, Wage­nin­gen en Mep­pel
Flo­ri­a­de Expo 2022 Alme­re

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Groen wordt alge­meen gezien als een mid­del om de opwar­ming van de stad tegen te gaan. Maar hoe gebruik je groen effec­tief om de stad kli­maat besten­dig te maken? Dit pro­ject werkt aan het opstel­len van richt­lij­nen en voor­beel­den (sja­blo­nen) voor effec­tief kli­maat­groen in de stad. Als onder­steu­ning bij de soor­ten­keu­ze gericht op kli­maat­adap­ta­tie en ook ande­re baten wordt daar­naast gewerkt aan door­ont­wik­ke­ling van de hui­di­ge Bomen­ta­bel naar een inter­ac­tief digi­taal sys­teem (Bomen­kies­wij­zer) met infor­ma­tie over de bij­dra­ge van ver­schil­len­de boom­soor­ten aan de baten van groen in de stad.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

De richt­lij­nen voor kli­maat­groen wor­den gevi­su­a­li­seerd met sche­ma­ti­sche voor­beel­den (sja­blo­nen) voor enke­le alge­meen voor­ko­men­de wijk­ty­pen. De kli­maat­wer­king van het groen in enke­le voor­beeld­wij­ken wordt gea­na­ly­seerd m.b.v. een simu­la­tie­pro­gram­ma en de resul­ta­ten in enke­le work­shops met experts uit het onder­zoek en de prak­tijk uit­ge­werkt naar sja­blo­nen van kli­maat­groen opties. Voor de typen ‘bloem­kool­wijk’ en ‘ste­de­lijk bouw­blok’ is dit inmid­dels vrij­wel klaar, voor de typen ‘volks­wijk’ en moge­lijk ook ’toe­gangs- en ver­bin­dings­weg’ wordt dit van­af 2022 uit­ge­werkt.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Zowel de metin­gen als de bere­ke­nin­gen beves­ti­gen het belang van scha­duw door bomen voor ver­koe­ling. Daar­naast laten de metin­gen zien dat de kli­maat­ef­fec­ten van bomen sterk afhan­ke­lijk zijn van omge­vings­fac­to­ren.

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

Om de kli­maat­ef­fec­ten van boom­soor­ten te onder­bou­wen wor­den metin­gen in de prak­tijk gedaan. In de (rela­tief slech­te) zomer van 2022 was het aan­tal geschik­te meet­da­gen te laag om vol­doen­de metin­gen uit te voe­ren. Daar­om is het pro­ject met een jaar ver­lengd (tot eind 2023) om in 2022 en indien nodig 2023 aan­vul­len­de metin­gen te kun­nen doen.