Haag­plan­ten

voor stad, dorp en land­schap

De LTO Cul­tuur­groep Bos- en Haag­plant­soen lan­ceert nieu­we sec­tor­pro­mo­tie van haag­plan­ten geti­teld ‘Haag­plan­ten voor stad, dorp en land­schap’. Hier­in komt de veel­zij­dig­heid van het sor­ti­ment haag­plan­ten nar voren. Voor de pro­mo­tie is een digi­ta­le bro­chu­re gemaakt die gericht is aan pro­fes­si­o­ne­le gebrui­kers van haag­plan­ten in stad, dorp en land­schap, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten en beslis­sers van over­he­den.

Met de pro­mo­tie wil de cul­tuur­groep hen inspi­re­ren en moge­lij­ke toe­pas­sin­gen laten zien. Zoals het the­ma ‘School­hek­ken eruit, heg­gen en hagen erin’, ‘Hagen in en rond parkjes’, ‘Plant eens een ande­re haag’, ‘Hagen die lek­ker rui­ken’ en ‘Hagen die vogels aan­trek­ken’.

In de bro­chu­re wor­den tevens de posi­tie­ve bij­dra­gen van haag­plan­ten aan kli­maat en bio­di­ver­si­teit benoemd. Zo zijn hagen langs stra­ten en (snel)wegen de meest effec­tie­ve (en weten­schap­pe­lijk bewe­zen) beplan­ting tegen lucht­ver­vui­ling. Daar­naast heb­ben heg­gen in het land­schap een gro­te eco­lo­gi­sche waar­de; ze ver­be­te­ren de bio­di­ver­si­teit.

De pro­mo­tie zal gedeeld wor­den via De Groe­ne Stad en later, wan­neer de ver­ta­ling in het Engels gereed is, via de inter­na­ti­o­na­le ver­sie Green Cities. Vak­beurs Groot­Groen­Plus, en daar­mee de start van het nieu­we afzet­sei­zoen van groot groen zoals haag­plant­soen, is een ide­aal moment om de pro­mo­tie onder de aan­dacht van afne­mers te bren­gen. Kweekt u haag­plan­ten en staat u komen­de week op de beurs in Zun­dert, dan kunt u de pro­mo­tie digi­taal laten zien via deze link:

2,77 mb

Bomen

zijn het geraam­te van De Groe­ne Stad.

Hees­ters mogen daar­in niet ont­bre­ken met hun diver­si­teit in vor­men en kleu­ren, even­als vas­te plan­ten die breed toe­pas­baar zijn. En haag­plant­soen? Dat is veel­zij­di­ger dan u mis­schien wel denkt. Het sor­ti­ment plan­ten dat geschikt is om hagen van te maken, biedt veel moge­lijk­he­den. Voor stad, dorp en land­schap. En posi­tie­ve bij­dra­gen van diver­se haag­plan­ten aan kli­maat en bio­di­ver­si­teit zijn weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond.

in de gemeente Haaksbergen in Overijssel; in the Haaksbergen municipality in Overijssel

School­hek­ken eruit

heg­gen en hagen er in

Rond­om school­plei­nen, dag­ver­blij­ven en open­ba­re speel­tui­nen wor­den van ouds­her hek­wer­ken gezet, maar nu is het een trend om natuur­lij­ke afras­te­rin­gen toe te pas­sen: heg­gen of hagen van plan­ten. Dit zorgt voor een sti­mu­le­ren­de leer­om­ge­ving voor leer­lin­gen, waar­door ze beter kun­nen pres­te­ren. Dat is in diver­se weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken aan­ge-toond. Door het natuur­lij­ke groen en de groei en ont­wik­ke­ling van de plan­ten kun­nen leer­lin­gen boven­dien meer inte­res­se krij­gen in de natuur.

hagen

in en rond parkjes

Men­sen erva­ren parkjes in ste­den en dor­pen als klei­ne groe­ne oases waar ze even tot rust kun­nen komen. Hagen zijn bij uit­stek geschikt om parkjes, hoe klein ook, dui­de­lijk af te schei­den van bij­voor­beeld ver­keers­druk­te.


Ze geven dan beschut­ting. Bin­nen een haag kun­nen plant­vak­ken wor­den aan­ge­legd met bloei­en­de plan­ten of sier­hees­ters met opval-len­de bla­de­ren, vor­men en kleu­ren. Samen met haag­plan­ten maken deze de wis­se­ling van de sei­zoe­nen dui­de­lijk.

in de gemeente Best in Noord-Brabant; in the Best municipality in the Noord-Brabant province

de veel­zij­dig­heid van hagen

o.a. lucht­zui­ve­ring, bio­di­ver­si­teit, haag­sor­ti­ment, tips & best prac­ti­ces vindt u in onze .PDF