Suc­ces­vol imple­men­te­ren groe­ne stads­ont­wik­ke­ling (SIGS)

dr.ir. RPH Rob­bert Snep

robbert.snep@wur.nl

Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research (WUR)

2020 – 2023

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Het SIGS pro­ject is een ini­ti­a­tief van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research (WUR) en wordt onder­steund door een con­sor­ti­um van 25 part­ners, waar­on­der:

12 (middel)grote gemeen­ten in Neder­land
De Groe­ne Stad
NEPROM
BNSP
VHG
BNA
Neder­land­se Cul­tuur­groep voor Rozen en Rozen­on­der­stam­men
NVTL
Ver­e­ni­ging Stads­werk
2 archi­tec­ten­bu­reaus
NL Green­la­bel
Staats­bos­be­heer

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Suc­ces­vol Imple­men­te­ren Groe­ne Stads­ont­wik­ke­ling (SIGS) is een pro­ject dat werkt aan een bete­re imple­men­ta­tie van func­ti­o­neel groen in pro­jec­ten voor stads­ver­nieu­wing en stads­uit­brei­ding. Het doel is om ste­de­lij­ke pro­fes­si­o­nals van de juis­te ken­nis te voor­zien, zodat de inte­gra­tie van groen in de stads­ont­wik­ke­lings­pro­ces­sen ver­be­tert. Het pro­ject bestaat uit de vol­gen­de onder­de­len: – Het ont­wik­ke­len van een sys­teem­over­zicht Groen in Stads­ont­wik­ke­ling; – Uit­voe­ren van ste­de­lij­ke pilots in 12 gemeen­ten; – Uit­voe­ren van lan­de­lij­ke werk­ses­sies, met o.a. bran­che­or­ga­ni­sa­ties en plat­forms samen met het minis­te­rie van LNV; – Ont­wik­ke­len van hand­vat­ten groe­ne stads­ont­wik­ke­ling; – Dis­se­mi­na­tie en imple­men­ta­tie van hand­vat­ten, in o.a. work­shops en vak­bla­den

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

In 2020 en 2021 zijn er work­shops en ver­volg­work­shops geor­ga­ni­seerd om knel­pun­ten, best prac­ti­ces en ver­be­te­rin­gen te bedis­cus­si­ë­ren in de ver­schil­len­de pro­ces­stap­pen van de tot­stand­ko­ming van groen in het gemeen­te­lijk bouw­pro­ces: Groen­vi­sie & beleid; Nor­men; Pro­gram­ma van eisen; Ont­werp; Voor­be­rei­ding uit­voe­ring; Beheer; Draag­vlak en Ken­ni­sup­da­te. Ook zijn er excur­sie­da­gen in Amster­dam, Culem­borg, Eind­ho­ven en Utrecht geor­ga­ni­seerd.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

zie pro­ject­web­si­te: groenestadsontwikkeling.nl