Pret­tig groen wonen

dr.ir. RPH Rob­bert Snep

Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research (WENR)

1 mrt 2019 – 31 dec 2021

Robert Snep aan het woord

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Ver­e­ni­ging voor Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (pen­voer­der)
Stich­ting De Groe­ne Stad
Coö­pe­ra­tie Roy­al Flo­ra­Hol­land U.A.
Neder­land­se Cul­tuur­groep voor Rozen en Rozen­on­der­stam­men
Woning­cor­po­ra­tie Stae­di­on
Woning­cor­po­ra­tie Ves­tia
Woning­cor­po­ra­tie Haag Wonen
Hoge­school Van Hall Laren­stein
Wel­lant­col­le­ge mbo Rijs­wijk
Wage­nin­gen Research (WUR)

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Hal­ver­we­ge het pro­ject Pret­tig Groen Wonen zijn de vol­gen­de acties al geno­men:

* over­zicht van de rele­van­te lite­ra­tuur over groen in de soci­a­le woning­bouw

* Living Lab in bin­nen­tui­nen van Stae­di­on, waar­bij stu­den­ten, cor­po­ra­tie, bewo­ners en onder­zoe­kers samen heb­ben geke­ken hoe het bestaan­de groen te ver­be­te­ren.

* Groen­vi­sie Stae­di­on: upda­te van hoe meer uit het groen te halen.

* Kli­maat­be­sten­di­ge soci­a­le woning­bouw: samen­wer­king tus­sen cor­po­ra­ties, gemeen­te en onder­zoe­kers in uit­wer­king kli­maat­adap­ta­tie­doel­stel­lin­gen.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Het naden­ken over groen als een manier om hui­di­ge en toe­kom­sti­ge leef­baar­heids­doe­len te berei­ken, is in de cor­po­ra­tie­we­reld nog niet diep gewor­teld. De bewust­wor­ding neemt ech­ter toe, en daar­mee ook de vraag naar ken­nis over hoe groen func­ti­o­neel toe te pas­sen.

Soci­a­le woning­bouw kent groe­ne wij­ken (tuin­ste­den), waar­in een (her)inrichting van het groen al snel kan bij­dra­gen aan con­cre­te doe­len m.b.t. water­ber­ging, koe­ling, rust, ont­moe­ting en natuur­be­le­ving. Door zowel bewo­ners te betrek­ken als tech­nisch te kij­ken wat kan en past, is veel winst te beha­len voor de leef­baar­heid.

Toe­lich­ting ver­der ver­loop onder­zoek

WUR werkt nu samen met de cor­po­ra­ties aan een over­zicht om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring (piek­bui­en, hit­te, droog­te, storm) voor de spe­ci­fie­ke con­text van soci­a­le woning­bouw te ver­ta­len naar han­de­lings­per­spec­tie­ven voor de cor­po­ra­ties, bewo­ners en ande­re sta­ke­hol­ders.

In samen­wer­king met Samen Kli­maat­be­sten­dig en de Groe­ne Huis­ves­ters gaat ook onder­zocht wor­den hoe cor­po­ra­tie- en loka­le over­heid pro­fes­si­o­nals op te lei­den in het kli­maat­be­sten­dig krij­gen van soci­a­le woning­bouw.

In 2020 en 2021 vol­gen nog living labs bij Ves­tia en Haag Wonen.