Beheer eiken­pro­ces­sie­rups

ir. JH Joop Spij­ker

Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research (WENR)

2020–2021

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Pen­voer­der: Stich­ting De Groe­ne Stad
Koe­pel­or­ga­ni­sa­ties: Ver­e­ni­ging Stads­werk, Ver­e­ni­ging Bos- en Natuur­Ei­ge­na­ren (VBNE)
Gemeen­ten: Amers­foort, Ber­g­e­ijk, Dalf­sen, Ede, Emmen, Har­den­berg, Raal­te, Rijs­wijk, Scher­pen­zeel, Til­burg, Samen­wer­kings­or­ga­ni­sa­tie Cuijk, Gra­ve, Mill
Pro­Rail
Onder­zoe­k­or­ga­ni­sa­ties: WENR; Nivel; Ken­nis­cen­trum eiken­pro­ces­sie­rups (vz. Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty)

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

In de afge­lo­pen jaren is in Neder­land de over­last door de eiken­pro­ces­sie­rups, o.a. door de opwar­ming van het kli­maat, sterk toe­ge­no­men. Dit heeft een nega­tief effect op de baten van het groen. Omwo­nen­den, pas­san­ten en bezoe­kers van gebie­den en lanen met besmet­te eiken­la­nen krij­gen last van huid­ir­ri­ta­ties en soms ern­sti­ge gezond­heids­klach­ten. Belang­rij­ke posi­tie­ve effec­ten als stress­re­duc­tie, soci­a­le ont­moe­tings­ruim­te en ruim­te om te bewe­gen wor­den hier­door ver­min­derd. Daar­naast zorgt de eiken­pro­ces­sie­rups voor hoge kos­ten bij beheer­ders en staat de bio­di­ver­si­teit onder druk.
Doel van dit pro­ject is

(1) het ver­be­te­ren van best prac­ti­ces van pre­ven­tie, bestrij­ding
en ver­wer­king van rup­sen­af­val,

(2) het beter in beeld krij­gen van de impact op de gezond­heid en

(3) het opzet­ten van een moni­to­ring- en com­mu­ni­ca­tie­net­werk.