GROEN

Is meer dan mooi alleen

Het levert een belang­rij­ke bij­dra­ge­aan kli­maat­vraag­stuk­ken, bio­di­ver­si­teit, stress­re­duc­tie, vast­goed­waar­de, bio­di­ver­si­teit, kli­maat­ver­an­de­ring, werk-stress, psy­chi­sche gezond­heid, leer- en werk­pres­ta­ties en zorg­kos­ten. Het zijn alle­maal actu­e­le onder­wer­pen. En alle­maal zaken waar­in groen kan bij­dra­gen in het oplos­sen of ver­lich­ten van pro­ble­men. De Groe­ne Stad zet zich in voor een fij­ne en gezon­de ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving voor bewo­ners, werk­ne­mers, pati­ën­ten, leer­lin­gen… Ofte­wel: voor mens en dier.

200+ fei­ten over bin­nen- en bui­ten­groen

Tien­tal­len weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken onder­schrij­ven de meer­waar­de van groen. Wij heb­ben voor u een rui­me selec­tie gemaakt van ‘facts’ met thema’s zoals zorg, leren, wonen, wer­ken en finan­ci­ë­le meer­waar­de. Fil­ter­baar op onder­werp!

De Groe­ne Agen­da

De Groe­ne Agen­da ver­za­melt ken­nis over hoe groen en plan­ten bij­dra­gen aan het oplos­sen van het kli­maat­pro­bleem en tevens bij­dra­gen aan het com­fort van men­sen. Groen heeft een belang­rij­ke rol in het ver­min­de­ren van de impact van kli­maat­ver­an­de­ring en een posi­tief effect op het wel­zijn van men­sen. De Groe­ne Agen­da brengt de nieuw­ste weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten samen met prak­ti­sche erva­rin­gen om bij te dra­gen aan een duur­za­me toe­komst voor mens en mili­eu.

Bro­chu­re “Hed­ging Plants”

Deze gids is uw bege­lei­der bij het plan­ten van hagen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Belang­rij­ke fei­ten over hagen en voor­beel­den van best prac­ti­ces zijn weer­ge­ge­ven in een han­di­ge bro­chu­re van vier pagi­na’s. Down­load hier­on­der uw .PDF.

Door­zoek ons

KENNISDOSSIER

Hon­der­den fei­ten, dui­zen­den arti­ke­len.

Wat doet de GROENE STAD?

KENNIS VERZAMELEN

De Groe­ne Stad gene­reert, ver­za­melt, bun­delt en ver­spreidt ken­nis over de meer­waar­de van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Dit gebeurt in nau­we samen­wer­king met diver­se weten­schap­pers van gere­nom­meer­de uni­ver­si­tei­ten. Zie hier­voor o.a.

VERBINDEN

Door nieu­we con­nec­ties te leg­gen tus­sen de ‘grij­ze’ en de ‘groe­ne’ sec­tor, ont­staat ken­nis­over­dracht, weder­zijds begrip Op deze wij­ze wordt de meer­waar­de van groen in de grij­ze omge­ving benut en ont­staan er vrucht­ba­re samen­wer­kin­gen.

INSPIREREN

Er zijn tal­rij­ke suc­ces­vol­le en ver­nieu­wen­de toe­pas­sin­gen van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Op thegreencity.eu wor­den met gro­te regel­maat best prac­ti­ces uit­ge­licht. Ter inspi­ra­tie.

FACTSHEETS DOWNLOADEN

De Groe­ne Stad heeft weten­schap­pe­lijk bewe­zen fei­ten over de meer­waar­de van groen door Wage­nin­gen UR laten bun­de­len in diver­se facts­heets. Deze zijn in PDF vorm beschik­baar.

INTERNATIONAAL

De Groe­ne Stad maakt onder­deel uit van het Euro­pe­se pro­gram­ma “Green Cities for a sustai­na­ble Euro­pe”. Zij par­ti­ci­peert in een sterk inter­na­ti­o­naal net­werk van orga­ni­sa­ties uit Euro­pe­se Lid­sta­ten. Op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal niveau wor­den in de diver­se lan­den pro­jec­ten gere­a­li­seerd, gericht op het ver­groe­nen van ste­den. Het part­ner­pro­gram­ma biedt toe­gang tot dit net­werk, weten­schap­pe­lij­ke ken­nis en diver­se podia waar pro­fes­si­o­ne­le sta­ke­hol­ders elkaar ont­moe­ten.

PARTNERNETWERK

Een waar­de­vol net­werk van orga­ni­sa­ties heeft zich aan­ge­slo­ten bij De Groe­ne Stad. Deze orga­ni­sa­ties onder­schrij­ven het gedach­te­goed en pas­sen dit door onder­lin­ge samen­wer­king effi­ci­ënt toe.