Een groene tuin, een gezonde tuin

Sjerp de Vries

Wageningen Environmental Research

1 maart 2019 – 30 april 2022

Overig betrokken instanties/partners

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg (NIVEL) Hogeschool Van Hall Larenstein AERES Hogeschool Gemeenten Almere, Apeldoorn, Gooise Meren, Houten, Meppel, Moerdijk, Rotterdam en Velsen

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

In hoeverre is de aanwezigheid van een privétuin bij huis, en de hoeveelheid groen in die tuin, positief gerelateerd aan de gezondheid van de bewoners, blijkend uit een lagere kans op aandoeningen, uitgaande van de registratie van huisartsen? Wat is het relatieve belang van dit (eventueel aanwezige) tuingroen en het overige groen in de woonomgeving, in de zin van de sterkte van de relatie met de gezondheid van de bewoners? Is dit overige groen met name van belang als de bewoner geen of slechts weinig eigen tuingroen tot z’n beschikking heeft? In hoeverre verschillen de hierboven genoemde relaties tussen bevolkingsgroepen, met name tussen armere en meer welgestelde bevolkingsgroepen?

Korte beschrijving huidige status

Project is afgerond. Resultaten zijn bekend. Drie wetenschappelijke artikelen zijn nog in de maak.

Huidige inzichten en uitkomsten

De voorlopige resultaten met betrekking tot het hebben van een privétuin bij huis, en de hoeveelheid groen in die tuin, laten zien dat een tuin met een aanzienlijke hoeveelheid groen (> 50 m2) bij het overgrote deel van de 21 onderscheiden typen aandoeningen gepaard gaat met een lagere prevalentie dan het niet beschikken over een privétuin (dit betreft overwegend appartementen). Voor het hebben van een tuin met weinig groen (< 20 m2) geldt dit niet en komt herhaaldelijk ook het omgekeerde voor: juist een hogere prevalentie dan onder mensen zonder tuin. Een vraag is in hoeverre er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie, en wat de richting daarvan is: leidt meer tuingroen tot een betere gezondheid, of leidt een slechtere gezondheid tot minder tuingroen? (NB: in de analyses in uitvoerig gecorrigeerd voor de sociaaleconomische status van de bewoner en de buurt, waardoor dit als alternatieve verklaring minder plausibel is.)

Toelichting verder verloop onderzoek

Er wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de oorzakelijkheid van de gevonden relaties. Bijvoorbeeld: in hoeverre is het plausibel dat het beschikken over (een flinke hoeveelheid) tuingroen echt verantwoordelijk is voor de betere gezondheid? Daarnaast wordt nog gekeken naar het relatieve belang van eigen tuingroen en overig groen in de woonomgeving met het oog op de gezondheid, en naar verschillen in dergelijke relaties tussen bevolkingsgroepen.