Gezon­der bin­nen­kli­maat door plan­ten

Pie­ter de Vis­ser

Wage­nin­gen UR Glas­tuin­bouw

1–1‑2019 tot 31-12-2021

Ove­rig betrok­ken instanties/partners

Roy­al Flo­ra­Hol­land
VDE Plant
Pri­va
Air so Pure
Sti­mu­flo­ri
Rabo­bank West­land
Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len
Stich­ting De Groe­ne Stad

Onderzoeksvraagstuk/ onder­werp

Ont­wik­ke­len en tes­ten van de wer­king van lucht­zui­ve­ren­de plan­ten­sys­te­men, die daar­mee op maat gemaakt kun­nen wor­den voor een spe­ci­fie­ke ruim­te.

Kor­te beschrij­ving hui­di­ge sta­tus

Onder­zoek is afge­rond en gepu­bli­ceerd.

Hui­di­ge inzich­ten en uit­kom­sten

Op basis van metin­gen en bere­ke­nin­gen bleek de zui­ve­ring door plan­ten van de voor­beeld­stof for­mal­de­hy­de op schaal van kamers beperkt meet­baar. In de niet geven­ti­leer­de kan­toor­ka­mer had de zui­ve­ring door 10 klei­ne plan­ten per m2 een aan­deel van ca. 7–9% in de for­mal­de­hy­de afna­me in de eer­ste 15 minu­ten. Adsorp­tie aan vloer­be­dek­king, muren en pla­fond, en lek­ver­lies via kie­ren ver­stoor­den de gebruik­te indi­rec­te bepa­ling van het lucht­zui­ve­rend effect van de plan­ten. Vol­gens de gebruik­te meet­me­tho­de zui­vert een rui­me hoe­veel­heid plan­ten bin­nen een kwar­tier de kamer­lucht van for­mal­de­hy­de met enke­le pro­cen­ten. Er is geen ver­markt­baar lucht­zui­ve­rend plan­ten­sys­teem ont­wik­keld.