¿?Daken­nie¿? wint Pluk van de Pet­te­flet­prijs!

¿?Daken­nie¿? het edu­­ca­­tie-pro­­gram­­ma voor school­kin­de­ren op de Dakak­ker heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen en gaat door naar de nati­o­na­le fina­le! Het Rot­ter­dam­se ¿?Daken­nie¿? heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen. Uit de 16 inzen­din­gen koos de jury het pro­ject van dak­boe­rin Ange­li­que als meest cre­a­tief, effec­tief en uit­voer­baar pro­ject. Ange­li­que wint de […]

Groe­ne duim voor zes Rot­ter­dam­se stads­boe­ren

Tij­dens Edu­ca­tief Stads­land­bouw Fes­ti­val ERGroeit zater­dag 14 febru­a­ri heb­ben 6 Rot­ter­dam­mers een Groe­ne Duim ont­van­gen uit han­den van hoog­le­raar Voe­ding en Gezond­heid Jaap Sei­dell. Zij kre­gen deze waar­de­ring omdat zij zich jaren­lang heb­ben inge­span­nen voor stads­land­bouw en groen in de stad. Deze Rot­ter­dam­mers heb­ben een Groe­ne Duim in ont­vangst geno­men: * Caro­li­ne Zee­vat – voor […]

Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]

De Alma­t­uin op de Zuid-As: een groe­ne oase in de stad

Op dins­dag 16 sep­tem­ber orga­ni­seer­den de Vrien­den van de Alma­t­uin een sym­po­si­um over ‘Het belang van groe­ne oasen voor de gezon­de stad’. De Alma­t­uin is met recht een groe­ne oase in de stad te noe­men. De tuin ligt mid­den op de Amster­dam­se Zuid-as, ver­scho­len tus­sen de hoge bank­kan­to­ren en de facul­teits­ge­bou­wen van de VU. Je […]

Rot­ter­zwam win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award

Rot­ter­zwam is de win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award. De jury roem­de het onder­ne­mer­schap wat geënt is op mul­ti­ple cash­flows en de cir­cu­lai­re eco­no­mie gedach­te, met kor­te en geslo­ten ketens. De award werd uit­ge­reikt tij­dens de 3e lan­de­lij­ke Dag van de Stads­land­bouw op 15 mei in Utrecht. Nor­dic Cui­si­ne is duur­zaam busi­ness model voor […]

Stads­land­bouw biedt eco­no­misch per­spec­tief

Stads­land­bouw draagt bij aan het voed­sel­be­wust­zijn van inwo­ners, biedt een nieu­we kijk op stads­ont­wik­ke­ling en is boven­dien eco­no­misch inte­res­sant. Om die doel­stel­lin­gen te berei­ken, werd in juni  de Green Deal Stads­land­bouw geslo­ten. Jan Wil­lem van der Schans van het Land­bouw Eco­no­misch Insti­tuut (LEI) is mede­on­der­te­ke­naar van de Green Deal. “Wat wij beo­gen is dat land­bouw […]

Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad. De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, […]

Groen en stads­land­bouw ver­be­te­ren stads­kli­maat

Begroei­ing en land­bouw kun­nen in een stad een goed leef­kli­maat aan­mer­ke­lijk ver­be­te­ren. Veel beton zon­der begroei­ing kan er bij­voor­beeld voor zor­gen dat een stad kan aan­voe­len als een woes­tijn. Op 1 novem­ber tij­dens  Ener­gy 4 Next Gene­ra­ti­ons ver­telt land­bouw­des­kun­di­ge Wij­nand Suk­kel hoe de foot­print van een stad aan­mer­ke­lijk kan wor­den ver­be­terd. Effec­ten van groen op […]

Gro­te gemeen­ten slui­ten Green Deal over stads­land­bouw

Gis­te­ren zijn bij­na 60 Green Deals geslo­ten door maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den op ini­ti­a­tief van minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, minis­ter Spies van Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijks­re­la­ties en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu. Een van deze Green Deals is Stads­ge­rich­te Land­bouw. Gro­te gemeen­ten gaan ken­nis delen over het moge­lijk maken van […]

Rot­ter­dam sti­mu­leert stads­land­bouw food and the city

Rot­ter­dam zet in op het sti­mu­le­ren en faci­li­te­ren van stads­land­bouw. Dit staat in het uit­voe­rings­pro­gram­ma Food & The City dat deze week door het col­le­ge is vast­ge­steld. Stads­land­bouw ver­sterkt de duur­za­me eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van Rot­ter­dam, door een bete­re kop­pe­ling van regi­o­naal gepro­du­ceerd voed­sel en de ste­de­lij­ke afzet­markt. Door de aan­leg van buurt­moes­tui­nen moge­lijk te maken, […]