Stads­land­bouw biedt eco­no­misch per­spec­tief

Stads­land­bouw draagt bij aan het voed­sel­be­wust­zijn van inwo­ners, biedt een nieu­we kijk op stads­ont­wik­ke­ling en is boven­dien eco­no­misch inte­res­sant. Om die doel­stel­lin­gen te berei­ken, werd in juni  de Green Deal Stads­land­bouw geslo­ten.

Jan Wil­lem van der Schans van het Land­bouw Eco­no­misch Insti­tuut (LEI) is mede­on­der­te­ke­naar van de Green Deal. “Wat wij beo­gen is dat land­bouw weer terug­komt naar de stad. Ste­den ken­nen veel braak­lig­gen­de ter­rei­nen. We wil­len gemeen­ten, agra­ri­sche onder­ne­mers en inves­teer­ders inte­res­se­ren om deze plek­ken te ont­wik­ke­len.” De Green Deal richt zich op eco­no­misch ren­da­be­le land­bouw in en rond ste­den. Van der Schans: “Het gaat hier niet om vrij­wil­li­gers die zelf hun voed­sel wil­len ver­bou­wen, maar om zake­lij­ke ini­ti­a­tie­ven.

Ver­dien­mo­del
Bij­voor­beeld door gewas­sen op braak­lig­gen­de ter­rei­nen te ver­bou­wen, maar er kan ook gedacht wor­den aan sti­mu­le­ren­de ini­ti­a­tie­ven waar­bij bij­voor­beeld kin­de­ren wordt geleerd voed­sel te ver­bou­wen. Zo lang er maar een businesscase/verdienmodel aan ten grond­slag ligt.”  Naast het LEI zijn daar­om een archi­tec­ten­bu­reau, een tuin­bouw­tech­no­lo­gie­be­drijf en een spe­ci­a­list in finan­cie­ring en orga­ni­sa­tie betrok­ken bij deze Green Deal.

Wel­be­vin­den van inwo­ners
Voor gemeen­ten zijn er vol­doen­de rede­nen om stads­land­bouw te faci­li­te­ren. Van der Schans: “Gemeen­ten moe­ten de voed­sel­voor­zie­ning seri­eu­zer nemen. Dit zal een posi­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van inwo­ners, maar kan tege­lijk bij­dra­gen aan de uit­stra­ling van gemeen­ten en wij­ken. De rek is eruit qua woning­bouw en ont­wik­ke­ling van bedrij­ven­ter­rei­nen. Door anders naar braak­lig­gen­de ter­rei­nen te kij­ken, kan stads­ont­wik­ke­ling een nieu­we impuls krij­gen. Een afwis­se­ling van groen en hui­zen is voor veel men­sen de gewens­te woon­om­ge­ving. Boven­dien oogt ter­rein dat bestemd is voor land­bouw aan­trek­ke­lijk en is het kos­ten­tech­nisch voor gemeen­ten inte­res­sant, omdat er geen groen­on­der­houd gepleegd hoeft te worden.”

Tien pro­jec­ten
Voor de Green Deal zijn tien pro­jec­ten gese­lec­teerd. Van deze pro­jec­ten wor­den de ruim­te­lij­ke aspec­ten, duur­zaam­heids­as­pec­ten en niet in de laat­ste plaats: de busi­ness­mo­del­len onder­zocht. Knel­pun­ten wor­den gea­gen­deerd en zo moge­lijk opge­lost. “We hopen op 25 april 2013, tij­dens de Dag van de Stads­land­bouw, de resul­ta­ten van de pro­ject­groep te tonen en inves­teer­ders bereid te heb­ben gevon­den om te inves­te­ren in een aan­tal pro­jec­ten.”

Bron:
Agentschap.nl