De Alma­t­uin op de Zuid-As: een groe­ne oase in de stad

Op dins­dag 16 sep­tem­ber orga­ni­seer­den de Vrien­den van de Alma­t­uin een sym­po­si­um over ‘Het belang van groe­ne oasen voor de gezon­de stad’.
De Alma­t­uin is met recht een groe­ne oase in de stad te noe­men. De tuin ligt mid­den op de Amster­dam­se Zuid-as, ver­scho­len tus­sen de hoge bank­kan­to­ren en de facul­teits­ge­bou­wen van de VU. Je moet even weten waar je moet zijn, maar als je de poort een­maal gevon­den hebt, gaat er een groe­ne wereld voor je open. We zien kleu­ri­ge zon­ne­bloe­men, moes­tui­nen met bio­lo­gi­sche groen­ten met daar­ach­ter de sky­li­ne van de Zuid-as. Bij bin­nen­komst wor­den ons heer­lij­ke bio­lo­gi­sche hap­jes, ver­zorgd door de chef­koks van res­tau­rant As en res­tau­rant Bole­ni­us, aan­ge­bo­den: gemaakt van pro­duc­ten uit eigen tuin!
De stu­den­ten van de naast­ge­le­gen VU, hoog­ge­hak­te Zuid-as dames en snel­le bank­jon­gens — strak in het pak- weten de tuin in hun lunch­pau­zes al op hun duim­pje te vin­den en genie­ten zicht­baar van de zon en het groen om hun heen.
Sym­po­si­um
Er komt steeds meer weten­schap­pe­lijk bewijs voor de stel­ling dat een groe­ne omge­ving een belang­rij­ke fac­tor is voor de gezond­heid van men­sen. De moge­lijk­he­den om in groe­ne oasen aan­dacht te heb­ben voor gezon­de voe­ding, ont­moe­ting, bewe­gen en ont­stres­sen zijn enorm. Zo kun­nen groen­plaat­sen als de Alma­t­uin krach­ti­ge instru­men­ten wor­den om de gezond­heid van men­sen te bevor­de­ren.
De vrien­den van de Alma­t­uin had­den twee inte­res­san­te spre­kers uit­ge­no­digd voor hun sym­po­si­um. Zij wer­den inge­leid door Jacob Bouw­man, pro­gram­ma­re­gis­seur Maat­schap­pe­lij­ke Thema’s en filo­soof aan de VU. Als eerst aan het woord kwam Jaap Sei­dell – pro­fes­sor voor Voe­ding en Gezond­heid bij de VU & lid van de Weten­schap­pe­lij­ke Raad voor Inte­gra­le Duur­za­me Land­bouw en Voe­ding. Hij sprak onder ande­re over de rela­tie tus­sen het gebruik van groe­ne stads­plek­ken zoals de Alma­t­uin en gezon­de­re voe­dings­keu­zes.
De twee­de spre­ker van de dag was Jolan­da Maas, seni­or onder­zoe­ker voor de VU & VUmc. Zij doet al tien jaar onder­zoek naar het belang van groe­ne omge­vin­gen voor de gezond­heid van men­sen en gaf aan dat ini­ti­a­tie­ven als de Alma­t­uin, juist zo belang­rijk zijn voor een gezon­de leef­om­ge­ving. Ook zag zij moge­lijk­he­den de tuin in te zet­ten in haar weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar groen en gezond­heid.
Bra­ve Hen­drik
Na de spre­kers, beslo­ten wij – onder lei­ding van moes­tuin­der Hans, één van de Vrien­den van de Alma­t­uin- zelf een kijk­je te nemen in de tuin. Hij laat ons de enor­me moes­tuin zien, die hij samen met een groep men­sen onder­houdt. Hoe­wel veel van de gewas­sen al geoogst zijn, zien we her en der nog een aard­bei­tje tus­sen het groen. Ook laat Hans ons trots een rij pas­ti­na­ken zien en wijst hij ons zijn ‘bra­ve Hen­drik’, een met spi­na­zie ver­ge­lijk­ba­re blad­groen­te.
Toe­komst­mu­ziek
De dag werd afge­slo­ten in de ‘spea­kers­cor­ner’ waar leden van de stu­den­ten­bond SRVU de gas­ten uit­no­dig­den om hun toe­kom­st­i­dee­ën te pit­chen voor de Alma­t­uin. Het voort­be­staan van de tuin is name­lijk alles behal­ve zeker. De grond waar­op de tuin ligt is naast de schoon­ste – op deze grond lagen de afge­lo­pen 60 jaar school­tuin­tjes- waar­schijn­lijk ook de duur­ste van Amster­dam. Daar­naast heeft de VU op kor­te ter­mijn par­keer­plek­ken nodig voor haar nieuw­bouw en dreigt de tuin te wor­den opge­of­ferd in al dit bouw­ge­weld.
Als het aan de geno­dig­den was, moet de tuin abso­luut blij­ven als gezon­de groe­ne long in de stad. Ook de stu­den­ten heb­ben nog wel een paar goe­de idee­ën voor de Alma­t­uin. Zo wordt er geop­perd om ’s och­tends voor de col­le­ges begin­nen, yogales­sen te orga­ni­se­ren in de tuin of om zelfs de col­le­ges in de bui­ten­lucht te geven.
Jolan­da Maas en Jaap Sei­dell – bei­den ver­bon­den aan de VU – zijn er allang uit: de Alma­t­uin moet blij­ven. Hope­lijk denkt het bestuur van de VU er net zo over en kun­nen stu­den­ten, pro­fes­si­o­nals en buurt­be­wo­ners nog lang van deze prach­ti­ge plek blij­ven genie­ten!
 
Bezoek voor meer infor­ma­tie over (de toe­komst van) de Alma­t­uin de Facebook­pa­gi­na van de Vrien­den van de Alma­t­uin: www.facebook.com/vriendenvandealmatuin.nl of volg ze op Twit­ter @VriendAlmatuin