¿?Daken­nie¿? wint Pluk van de Pet­te­flet­prijs!

¿?Daken­nie¿? het edu­ca­tie-pro­gram­ma voor school­kin­de­ren op de Dakak­ker heeft de Zuid-Hol­land­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen en gaat door naar de nati­o­na­le fina­le!
Het Rot­ter­dam­se ¿?Daken­nie¿? heeft de Zuid-Hol­land­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen. Uit de 16 inzen­din­gen koos de jury het pro­ject van dak­boe­rin Ange­li­que als meest cre­a­tief, effec­tief en uit­voer­baar pro­ject. Ange­li­que wint de pro­vin­ci­a­le prijs van €500,- en gaat door naar de lan­de­lij­ke fina­le waar zij kans maakt op de lan­de­lij­ke prijs van 3.000 euro, te beste­den aan haar pro­ject. De Pluk van de Pet­te­flet­prijs is een ini­ti­a­tief van de Natuur- en Mili­eu­fe­de­ra­ties en Vroe­ge Vogels van de Vara.
KIO-21 KIO-33
Ange­li­que is de enthou­si­as­te dak­boe­rin van ‘Dakak­ker’. Zij is de aller­hoog­ste boe­rin in Neder­land en ont­vangt hon­der­den kin­de­ren op haar akker op de zeven­de ver­die­ping van een flet mid­den in de gro­te stad. In en om haar klei­ne dak­boer­de­rij. Samen met de kin­de­ren maakt ze dui­zen­den zaad­bom­men met bij­zon­de­re en bedreig­de inheem­se zaden die de boe­rin en de kin­de­ren op de dakak­ker oog­sten. De kin­de­ren zor­gen hier­mee voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad!
Zaad­bom­men
In het edu­ca­tie-pro­gram­ma maken kin­de­ren hon­der­den zaad­bom­men met inheem­se zaden (van de rode lijst) die ‘gewor­pen’ wor­den in de omge­ving van de Dakak­ker. De zaden komen uit de inheem­se krui­den­tuin boven op ‘t dak!
Bij­en­ho­tels
In het edu­ca­tief pro­gram­ma maken kin­de­ren ‘bij­en­ho­tels’ voor diver­se ‘bestui­vers’.
Bele­ven en cre­ë­ren
In het pro­gram­ma ?DAKENNIE?kunnen kin­de­ren bele­ven en cre­ë­ren. Stads­land­bouw is van­daag de dag nog een hip woord straks een alle­daags feit. In  ?DAKENNIE? draait alles erom dat de kin­de­ren aan de slag kun­nen met groen, groen­ten, stads­land­bouw mid­den in de stad boven­op een ‘flet’. De Dakak­ker op het dak van Het Schie­block, een kan­toor­ge­bouw in het cen­trum van Rot­ter­dam, is het groot­ste stads­land­bouw­dak van Euro­pa. Op 1000 m² groei­en groen­ten, krui­den, inheem­se bloe­men, fruit en er staat en er staan zes vol­le bij­en­kas­ten.
Regen­wa­ter
Regen­wa­ter wordt opge­van­gen en gebruikt voor de bewa­te­ring van de akkers, een klei­ne wind­mo­len zorgt voor ener­gie t.b.v. de water­pom­pen en de elek­tri­ci­teit in het dak­pa­vil­joen. De pro­duc­ten van het dak wor­den gele­verd aan hore­ca en bewo­ners in de direc­te omge­ving van Het Schie­block. In het pro­gram­ma ?Daken­nie? zijn de kin­de­ren te gast bij de dak­boe­rin. Ze gaan echt aan de slag met stads­land­bouw en maken ken­nis met groe­ne daken, bio­di­ver­si­teit, gezon­de voe­ding, duur­zaam­heid en het hou­den van bij­en in de stad.
School­jaar 2015 – 2016
De ‘dak­boe­rin’ biedt het komend school­jaar 2015 – 2016 een mooi en span­nend edu­ca­tief aan­bod aan de kin­de­ren van de bas­si­scho­len in heel Rot­ter­dam boven­op de ‘flet’!
 
 
Bron en foto’s: Mili­eu­cen­trum Rot­ter­dam