Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad.

De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, soci­a­le bin­ding, vers voed­sel voor bewo­ners en edu­ca­tie. Pro­gram­ma­ma­na­ger Groen en Wel­be­vin­den van het Pro­duct­schap Tuin­bouw (PT) Niko Moer­man zag tij­dens zijn stu­die­reis naar New York dat groen daad­wer­ke­lijk een bij­dra­ge kan leve­ren aan het oplos­sen van pro­ble­men in de gro­te stad.

‘Gaten’ in de stad
Moer­man: “In het pro­gram­ma Groen en Wel­be­vin­den bren­gen wij groe­ne oplos­sin­gen voor wereld­pro­ble­men onder de aan­dacht. In een stad als New York zie je dat in de prak­tijk. In de jaren ’70 en ’80 ont­ston­den als gevolg van de cri­sis ‘gaten’ in de stad. Eige­na­ren die hun huis of grond niet meer kon­den beta­len gaven deze terug aan de gemeen­te. De gemeen­te bestem­de ze tot Com­mu­ni­ty Gar­dens. Pri­va­te stich­tin­gen zorg­den voor de inrich­ting en orga­ni­sa­tie van de Gar­dens en via vrij­wil­li­gers wor­den de tui­nen onder­hou­den. Het voed­sel komt ten goe­de aan de bevol­king, die in deze arme wij­ken nau­we­lijks toe­gang heeft tot vers voed­sel. Dat levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de gezond­heid van men­sen. Boven­dien wor­den in de Com­mu­ni­ty Gar­dens men­sen opge­leid, speelt het een rol in het onder­wijs en ont­wik­kelt men er soci­a­le con­tac­ten en vaar­dig­he­den. Dat levert een gro­te bij­dra­ge aan welzijn.”

Spe­ci­a­le regio­pro­duc­ten
Ook in Neder­land heb­ben wij pro­ble­men in gro­te ste­den waar stads­land­bouw op deze manier een bij­dra­ge kan leve­ren. Maar ook voor tuin­bouw­be­drij­ven in de regio rond­om de stad biedt het kan­sen om ande­re, soms direc­te, ketens te ont­wik­ke­len om de con­su­ment in de stad te bena­de­ren. “Kleine boe­ren en tuin­ders in de regio rond­om New York kun­nen niet con­cur­re­ren met gro­te bedrij­ven in ande­re regio’s. Maar het is in het belang van de stad om een leef­ba­re en vita­le regio te behou­den met vol­doen­de land- en tuin­bouw. De pro­du­cen­ten rich­ten zich daar­om op spe­ci­a­le regio­pro­duc­ten die zij in de stad afzet­ten. Een belang­rij­ke rol daar­bij spe­len de ‘farmers mar­kets’, spe­ci­aal inge­richt om regi­o­na­le pro­duc­ten aan de man te bren­gen. En een groot suc­ces bij gro­te groe­pen bewo­ners die bewust wil­len leven en eten”, aldus Moer­man.

Groen kan dus op aller­lei manie­ren bij­dra­gen aan het ver­gro­ten van de leef­baar­heid in de stad. Het pro­gram­ma Groen & Wel­be­vin­den brengt via weten­schap­pe­lijk onder­zoek, inno­va­ties en cam­pag­nes de rol van groen onder de aan­dacht.

Meer infor­ma­tie over de stu­die­reis naar New York vindt u in de blogs van Esther Veen (onder­zoe­ker stads­land­bouw bij de WUR) en van Jan Van­nop­pen (direc­teur Velt — Ver­e­ni­ging voor Eco­lo­gisch Leven en Tui­nie­ren in Bel­gië).

Bron:
Pro­duct­schap Tuin­bouw