Groen en stads­land­bouw ver­be­te­ren stads­kli­maat

Begroei­ing en land­bouw kun­nen in een stad een goed leef­kli­maat aan­mer­ke­lijk ver­be­te­ren. Veel beton zon­der begroei­ing kan er bij­voor­beeld voor zor­gen dat een stad kan aan­voe­len als een woes­tijn.

Op 1 novem­ber tij­dens  Ener­gy 4 Next Gene­ra­ti­ons ver­telt land­bouw­des­kun­di­ge Wij­nand Suk­kel hoe de foot­print van een stad aan­mer­ke­lijk kan wor­den ver­be­terd.

Effec­ten van groen op foot­print van ste­den
Uit recent onder­zoek blijkt dat vol­doen­de groen in een stad fijn­stof en ver­schil­len­de emis­sies nog ster­ker ver­min­derd dan altijd werd ver­on­der­steld. Boven­dien kan stads­land­bouw er voor zor­gen dat  min­der voed­sel hoeft te wor­den geïm­por­teerd.  De Land­bouw­uni­ver­si­teit Wage­nin­gen doet onder­zoek naar de effec­ten van stads­land­bouw en groen op de foot­print van ste­den als Beijng, Rosa­rio (argen­ti­nie), Colom­bo (Sri Lanka en Amster­dam.

Onder­zoe­ker in duur­za­me voed­sel­sys­te­men Wij­nand Suk­kel gaat uit­ge­breid in op de ver­schil­len­de facet­ten van de Amster­dam­se foot­print en geeft aan hoe groen­voor­zie­nin­gen en urban far­ming die kun­nen ver­be­te­ren.

Bekijk ook het film­pje van Snik­he­te stad door grind­te­gel »

Bron:
Uti­li­ties
Tech­no­lo­gie en eco­no­mie in de energie‑, water en gas­sen­markt