Rot­ter­zwam win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award

Rot­ter­zwam is de win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award. De jury roem­de het onder­ne­mer­schap wat geënt is op mul­ti­ple cash­flows en de cir­cu­lai­re eco­no­mie gedach­te, met kor­te en geslo­ten ketens. De award werd uit­ge­reikt tij­dens de 3e lan­de­lij­ke Dag van de Stads­land­bouw op 15 mei in Utrecht.
Nor­dic Cui­si­ne is duur­zaam busi­ness model voor onder­ne­mer, stad en regio
Tij­dens het con­gres inspi­reer­de Claus Mey­er het inter­na­ti­o­na­le publiek met zijn ver­haal over Nor­dic food. Deze nieu­we manier van kij­ken naar loka­le voed­sel­voor­zie­ning en de manier van koken, is in Den­e­mar­ken niet alleen een effec­tief mid­del geble­ken om obe­si­tas tegen te gaan, maar geeft boven­dien een krach­ti­ge impuls voor een nieu­we, cir­cu­lai­re eco­no­mie. Het wereld­wij­de suc­ces van zijn res­tau­rant Noma toont aan dat stads­land­bouw, naast een maat­schap­pe­lijk en duur­zaam effect, ook voor­ziet in de behoef­ten van men­sen met bij­be­ho­rend ver­dien­mo­del. Het toe­voe­gen van waar­de aan het pro­duct is hier­bij essen­ti­eel. De bood­schap die Mey­er het enthou­si­as­te publiek mee­gaf, was dat elke per­soon de wereld kan ver­be­te­ren.
Staats­se­cre­ta­ris pleit voor meer ver­bin­ding tus­sen stads­land­bouw en regu­lie­re land­bouw
Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma gaf aan dat stads­land­bouw ook in inter­na­ti­o­naal per­spec­tief moet wor­den gezien. “Wat tech­no­lo­gie betreft is Neder­land op vele gebie­den kop­lo­per, maar dat zijn we niet altijd als het gaat om het omzet­ten van ken­nis naar een ver­dien­mo­del. Stads­land­bouw biedt daar­voor kan­sen”, aldus de staats­se­cre­ta­ris. Zij bena­druk­te dat de tijd rijp is om de ver­bin­ding tus­sen stads­land­bouw en regu­lie­re land­bouw te ver­ster­ken. In het bij­zijn van de staats­se­cre­ta­ris en gast­heer Kees Gel­dof van de gemeen­te Utrecht, onder­te­ken­de Isa­bel­le Diks (wet­hou­der Leeu­war­den) als 24e gemeen­te de ‘Agen­da Stads­land­bouw’. Doel van de Agen­da is om stads­land­bouw op de kaart te zet­ten en te sti­mu­le­ren.
Rot­ter­zwam: van afval reduc­tie naar voed­sel pro­duc­tie
De Rabo Stads­land­bouw Award ging dit jaar naar Rot­ter­zwam. Naast de eer ont­ving deze Rot­ter­dam­se oes­ter­zwam­men kwe­ke­rij van de Rabo­bank Utrecht een che­que t.w.v. € 2.500,-. Pro­jec­ten ‘De Nieu­we Ron­de’ uit Wage­nin­gen en ‘De Stads­ak­ker’ uit Gro­nin­gen kre­gen veel erken­ning voor hun belang­rij­ke bij­dra­ge aan stads­land­bouw in Neder­land.
Dag van de Stads­land­bouw 2015 in de regio Bra­bant
In totaal bezoch­ten bij­na 350 men­sen de 3e edi­tie van de Dag van de Stads­land­bouw. In 2015 zal het con­gres plaats­vin­den in de regio Bra­bant.
 
 
bron: Dag van de Stads­land­bouw