Stads­land­bouw is in Neder­land bezig aan een opmars

Stads­land­bouw is in ons land bezig aan een opmars, daar is geen twij­fel over moge­lijk, zeg­gen experts van de uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen. Ook in Lim­burg wint deze vorm van duur­za­me teelt — al is het klein­scha­lig — ter­rein. „Het voedt ons fysiek én men­taal.”   Jan-Eel­­co Jans­ma, is sinds 2012 bezig met een team onder­zoe­kers […]

Natuur­SU­PER: Vijf jaar buur­tui­nen en stads­land­bouw

Met 828 ini­ti­a­tie­ven* waar­van er de mees­te ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rond­om buurt­tui­nen, samen­tui­nen en stads­land­bouw voor­bij. De groei naar vol­was­sen­heid con­fron­teert de tui­nen met nieu­we uit­da­gin­gen. Gemeen­ten en sub­si­die­ver­strek­kers vra­gen naar ver­dien­mo­del­len om finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te wor­den. Maar ook spe­len com­mu­ni­ca­tie en behoud van vrij­wil­li­gers een belang­rij­ke rol in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de tui­ni­ni­ti­a­tie­ven. […]

De groe­ne stad blijkt bes­te bij­en­bi­o­toop

Al 30 jaar houdt hij zich bezig met de won­de­re wereld van de bij. Een wereld die voor hob­­by-imker Ste­ven Kluft wei­nig gehei­men meer kent en waar hij moei­te­loos een paar uur gefas­ci­neerd over door kan pra­ten. Ste­ven ver­telt ons hoe het staat met de bij en waar­om de bij zich eigen­lijk zo op zijn […]

Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters. De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen […]

Groen­te oog­sten op het dak van kan­toor­ge­bouw Schie­block

Ondanks een paar groe­ne vlek­ken op de plat­te­grond, zoals het Kra­ling­se Bos, Blijdorp en het Zui­der­park, staat Rot­ter­dam toch niet echt bekend als een groe­ne gemeen­te. Maar toch doen de stad en haar inwo­ners er alles aan om het ste­de­lijk groen ook in deze ech­te werk­stad een kans te geven. Bij­voor­beeld: waar in de Rand­stad […]

Vre­des­tuin in hart­je Rot­ter­dam

In hart­je Rot­ter­dam is recent een nieu­we buurt­moes­tuin van start gegaan. De tuin heet de Vre­des­tuin en ligt in het Park Pom­pen­burg, waar de Luchtsin­gel van bureau ZUS op uit komt. In de buurt­tuin wordt getui­nierd, samen gege­ten en er wor­den work­shops en the­ma­da­gen geor­ga­ni­seerd om samen beter te wor­den in het zelf ver­bou­wen van groen­ten, […]

Enquê­te naar behoef­te lan­de­lijk net­werk stads­land­bouw

Samen met Duur­zaam Door ver­kent het Ste­den­net­werk Stads­land­bouw of allen die betrok­ken zijn bij stads­land­bouw behoef­te heb­ben hun ken­nis en erva­ring te delen. En zo ja, hoe. Gesprek­ken en bij­een­kom­sten met betrok­ke­nen zijn onder­deel van deze ver­ken­ning, even­als een onli­ne enquê­te. De uit­kom­sten van deze ver­ken­ning wor­den dit najaar bekend­ge­maakt.. Er is behoef­te pro­fes­si­o­na­li­se­ring, maar […]

Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

4 juni: Dag van de Stads­land­bouw

Na 3 eer­de­re edi­ties in Alme­re (2012), Rot­ter­dam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stads­land­bouw uit­ge­groeid tot hét toon­aan­ge­ven­de, lan­de­lij­ke vake­ve­ne­ment op het gebied van stads­land­bouw en stads­ge­rich­te land­bouw in Neder­land. Tij­dens dit Nati­o­na­le Plat­form gaan zo’n 400 deel­ne­mers (stads­boe­ren, over­he­den, markt- en keten­par­tij­en, ken­nis­in­stel­lin­gen) in op de vraag hoe stads­land­bouw kan […]

Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eer­ste moes­tuin­tjes alweer groe­ner wor­den. De laat­ste jaren is geza­men­lijk moes­tui­nie­ren in de stad, hip­per gezegd ‘urban far­ming’ een steeds gro­te­re trend gaan wor­den. Vorig jaar ver­scheen er een prach­tig boek ‘Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad’, waar­in we zes […]