Berichten

Van 3 t/m 7 oktober 2012 organiseren Wageningen UR en Tripworks Studiereizen een stadslandbouw studiereis naar New York. Het doel van de reis is kennismaken met een afwisselende reeks van verschillende typen stadslandbouw projecten in New York, de doelstellingen en achtergronden ervan en de personen die deze initiatieven mogelijk maken.

Internationaal gezien geldt New York als één van de belangrijkste voorlopers op het gebied van stadslandbouw. De stad kent honderden, vaak gerenommeerde initiatieven, variërend van stadsboerderijen, ‘community gardens’, schoolprojecten en daktuinen. Projecten die tijdens de reis worden bezocht zijn o.a. Brooklyn Grange, Added Value, East New York Farms, Riverpark Farm, het Stone Barns Center for Food and Agriculture en het Glynwood Institute for Sustainable Food and Farming. Aan bod komen de visie en ervaringen van stadsboeren, aansprekende ondernemers en de voorlopers namens betrokken organisaties die nu met stadslandbouw bezig zijn (zoals GrowNYC). Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de overheid bij stadslandbouw- en voedselprogramma’s zoals FoodWorks NYC, GreenThumb, SchoolFood en het Green Infrastructure Plan.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:
–          Gemeentelijk beleid: visie, doelstellingen en rol van de overheid
–          Ondernemerschap, rentabiliteit en sociaal-economische effecten
–          Rol en functie van diverse (private) organisaties
–          Sociale doelstellingen en projecten (gezondheid, buurtontwikkeling) en schoolprojecten/educatie
–          Peri-urbane ontwikkelingen: stad-ommeland relaties en rol van boeren in de stadsrandzone
–          Afzet en distributie
–          Ruimtelijk-planologische inpassing; duurzaamheid, klimaat
–          Daktuinen (opzet, ontwikkeling, randvoorwaarden)

Deze studiereis is bestemd voor:
–          Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten en provincies
–          Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
–          Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen
–          Onderwijs- en opleidingsinstituten, kenniscentra
–          De agro-food sector en (groene) retailbedrijven
–          Organisaties en belangengroepen op het gebied van gezondheid en voeding

Klik hier voor meer informatie »

De provincie Utrecht gaat onderzoeken of de vele leegstaande kantoren en braakliggende bedrijventerreinen in de provincie kunnen worden gebruikt voor stadslandbouw.

Leegstand van kantoren is in Utrecht net als elders een groot probleem. Zo’n 15 procent van de kantoren staat leeg. In sommige gemeenten is dat percentage zelfs tweemaal zo hoog, zoals in Nieuwegein en Stichtse Vecht.

Kennisatelier
Op vrijdag 25 mei vindt het kennisatelier ‘How to… Groen in Crisistijd’ plaats. Dit kennisatelier speelt onder meer in op groene invullingen van leegstand. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst is hoe en vanuit welke rollen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samenwerken aan groene oplossingen voor maatschappelijke opgaven.


Bron:
Reformatorisch Dagblad

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.

Hiervoor is wel toestemming nodig, al dan niet in de vorm van een tijdelijke wijziging van bestemmingsplannen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrijwillige organisaties. Dit speelt onder meer bij tuinparkvereniging Tuinpark Laakzijde, die grond van projectontwikkelaar Schoonderbeek in bruikleen heeft. Vele tientallen wijkbewoners telen daar groenten, doen aan natuurontwikkeling, ontmoeting en onthaasting en vergroten het natuurbesef en de sociale samenhang in de wijk. Betrokkenen bij Laakzijde willen dit jaar nog starten met een proef met stadslandbouw, gedragen door de wijk.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

Op 8 maart vond in Almere de eerste Dag van de Stadslandbouw plaats.  Met ruim 350 bezoekers heeft de dag laten zien dat er veel belangstelling voor het thema bestaat en dat stadslandbouw in Nederland nu als serieus fenomeen op de kaart is gezet. Deze groeiende, massieve beweging wordt steeds meer geïntegreerd in het reguliere voedselsysteem.

De aanpak van initiatieven overal in het land is heel divers. Belangrijk hierbij is het vinden van de juiste balans tussen passie en economie. Burgemeester Jorritsma noemde de ambitie van Almere om verschillende stadslandbouw projecten verder uit te werken, mede gezien de kandidatuur voor de Floriade van 2022.

Lessen uit Toronto: uitgaan van de behoeften van de stad
Wayne Roberts, de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council (TFPC), heeft in zijn bijdragen laten zien dat stadslandbouw initiatieven het best tot hun recht komen wanneer zij uitgaan van de behoeften en urgenties van de stad. Zij kunnen helpen doelen op het gebied van gezondheid, stedelijke vernieuwing, sociaal-maatschappelijke integratie, groen en duurzaamheid te realiseren. De TFPC heeft veel positieve invloed gehad op het beleid het imago van de stad. Het dwingt tal van verschillende partijen bij elkaar te komen en concrete afspraken te maken. Hiermee heeft het de slagkracht om voedsel en stadslandbouw als doeltreffend middel in te zetten om zo te komen tot een meer leefbare, vitale en kwalitatief hoogwaardige stad.

Integrale visie
Tijdens een aparte bestuurdersbijeenkomst is gebleken, dat om de potentie van voedsel en stadslandbouw voor de stad waar te maken, het nodig is de energie en initiatieven van burgers en ondernemers de ruimte te geven en stappen te zetten. Ook is organiserend vermogen nodig om verbindingen te maken en door te pakken (zoals OSA in Almere). Het vraagt van overheden een dienende in plaats van regisserende rol. Het is belangrijk dat steden scherp in beeld brengen voor welke uitdagingen ze staan en waar landbouw en voedsel een bijdrage aan kan leveren. Een integrale visie met een hoog ambitieniveau werkt verbindend, richt de aandacht en zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor partijen om kansrijke functiecombinaties te identificeren.  Kennisontwikkeling en –uitwisseling in en tussen steden werkt versnellend.

Wollefoppengroen & Co winnaar Rabobank Stadslandbouw Award 2012
Aan het eind van de dag vond de verkiezing plaats van de eerste Rabobank Stadslandbouw Innovatie Award. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland. Uit een totaal van 41 inzendingen hebben 3 finalisten hun idee voor de jury kunnen presenteren. Het project Wollefoppengroen & co uit Rotterdam is tot winnaar verkozen en heeft de prijs in ontvangst genomen.

Dag van de Stadslandbouw 2013
De volgende Dag van de Stadslandbouw zal plaatsvinden op donderdag 7 maart 2013. Meer informatie hierover is te vinden op:  www.dagvandestadslandbouw.nl.

Dit landelijke congres is georganiseerd in samenwerking met o.a. het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA), het Ministerie van EL&I, Rabobank, Wageningen UR, Netwerk Platteland, CAH Almere en Nicis Institute.

 

Een groeiend aantal Nederlandse steden doet mee aan initiatieven voor voedselproductie in de stad en de stadsrandzone. Deze voedselproductie is bestemd voor de lokale inwoners. In theorie kan een stad voor ongeveer 10 procent zelfvoorzienend zijn. De procedures tot toestemming voor een stadstuin duren nog lang, maar uitgebreide plannen zijn er wel. De integratie van stedenbouw, voeding en groen verbindt actuele thema’s als gezondheid, groen, duurzaamheid, tijdelijk ruimtegebruik en de relatie tussen stad en regio.

Volgens Annelies Kuiper (‘dakboerin’) is er in Nederland 345 miljoen vierkante meter plat dak beschikbaar. Een aanzienlijk deel daarvan is geschikt voor de aanleg van een moestuin op het dak. Dit geldt voor zowel particuliere als overheidsgebouwen. Stadslandbouw in de vorm van platdaken kent de volgende voordelen:
• De moestuin fungeert als isolatie, regenwater afvang en leefruimte voor insecten en vogels. Absorptie van regenwater kan bij overmatige neerslag schade aan de riolering voorkomen.
• De grond is – in tegenstelling tot op braakliggende terreinen in de stad – niet vervuild.
• Er zijn meer zonne-uren dan in een gewone tuin.
• Daktuinen nemen CO2 op en bevorderen de luchtkwaliteit.
• Daktuinen verminderen transportvervuiling, omdat de oogst in de buurt wordt gegeten.
• Het voedsel komt verser en gezonder bij de consument.
• Door daktuinen kunnen kinderen leren hoe groente en fruit groeien.

Steeds meer gemeenten ondersteunen stadslandbouw-initiatieven
Diverse gemeenten experimenteren met het concept stadslandbouw. Zij ondersteunen uiteenlopende initiatieven met subsidie. De gemeente Almere lanceerde bijvoorbeeld een Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. In deze stichting ligt de nadruk op het creëren van een gezonde stad waaraan landbouw en voedsel een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is dat deze initiatieven, na eventueel een startperiode met subsidie, bedrijfsmatig gaan functioneren. Andere betrokken steden zijn Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ondanks welwillendheid van gemeenten kan de ontwikkeling van initiatieven nog veel tijd in beslag nemen. De gemeente Haarlem geeft bijvoorbeeld aan dat alle gebruikelijke ruimtelijke procedures gevolgd moeten worden.

Stadslandbouw legt nieuwe verbindingen tussen stad en regio
Vanuit het uitgangspunt dat landbouwpotenties volop moeten worden benut in zowel stad als regio, ontstaan er nieuwe verbindingen tussen steden en regio’s. Een verandering ten opzichte van traditionele landbouw is dat er wordt gezocht naar vraaggestuurde ontwikkeling. Startpunt hierbij is een scherpe vraagarticulatie vanuit de stad.

Bron:
Nicis Institute

Op donderdag 8 maart 2012 vindt in Almere de Dag van de Stadslandbouw plaats. De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. De dag gaat in op de vraag of en hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van Nederlandse steden (op het gebied van o.a. groen, gezondheid, stedelijke ontwikkeling en economie).

De dag is bestemd voor gemeenten en provincies, ondernemers, de food- en agro sector, retailbedrijven, groenvoorzien-ers,  cateraars, woningcorporaties, projectontwikkelaars en overige partijen die professioneel bij het thema betrokken zijn.

Dit landelijke congres wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen Universiteit, Netwerk Platteland, het Nicis Institute en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere.

Keynote spreker Wayne Roberts
De Canadese auteur Wayne Roberts is wereldwijd befaamd als voedselstrategie analist en staat bekend als de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council. Speciaal voor de Dag van de Stadslandbouw komt hij naar Nederland. Hij zal adviseren over de rol van overheden bij stadslandbouw en inzicht geven hoe stadslandbouw in breder kader in gemeentelijk beleid ingebed kan worden.

Exclusieve bestuurdersbijeenkomst
Voor bestuurders van gemeenten en provincies vindt er in de ochtend een speciale bestuurdersbijeenkomst plaats. Bestuurders van gemeenten en provincies gaan hier, met inbreng van deskundigen, dieper in op een aantal vraagstellingen rondom Stadslandbouw.

Stadslandbouw Innovatie Award 2012
Ondernemers worden deze dag bijzonder uitgedaagd om mee te dingen naar de eerste Stadslandbouw Innovatie Award. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

Naast een plenair deel bestaat het programma uit praktijk- en inspiratiesessies en een streekmarkt.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:
•         Biedt stadslandbouw kansen of is het niet meer dan een hype?
•         Waarom is stadslandbouw interessant voor de stad en haar bewoners?
•         Welke beleidsdoelen kan het helpen realiseren?
•         Wat is de rol van de overheid om ontwikkelingen van de grond te krijgen?
•         Ideeën genoeg, maar hoe komt een economisch duurzame financiering tot stand?
•         Wat voor soort ondernemer wordt er gevraagd en welke rol heeft deze?

Sprekers tijdens de dag zijn onder andere:
•         Annemarie Jorritsma-Lebbink, burgemeester van Almere
•         Jan Ferwerda, algemeen directeur PLUS Retail
•         Carlos Faes, oprichter/eigenaar Philips Fruittuin
•         Annemieke Fontein, hoofd landschapsarchitectuur gemeente Rotterdam
•         Riek Bakker, stedenbouwkundige
•         Lenie Dwarshuis-Van de Beek, lid PeriUrban Platform Europe
•         Anneke Ammerlaan, voedseldeskundige

Meer informatie
•
www.dagvandestadslandbouw.nl
• Rabobank reikt Stadslandbouw Award 2012 uit  »

 

Rabobank daagt ondernemers uit om mee te dingen naar de eerste Rabo  Stadslandbouw Award 2012. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste nationale Dag van de Stadslandbouw op 8 maart aanstaande in Almere. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

De Rabo Award winnaar zal naast landelijke bekendheid ook een managementsupporttraject ter waarde van € 2.500,- ontvangen.

Doelgroep en criteria
Naast (agrarisch) ondernemers is de Rabo Award ook bedoeld voor andere initiatiefnemers op het gebied van stadslandbouw, zoals wijk- en buurtverenigingen, scholen, projectontwikkelaars, architecten, etc.. Zowel projecten die al (deels) in uitvoering zijn als concepten/ ideeën hiervoor, komen voor de Rabo Award in aanmerking.
Het gaat hierbij om initiatieven die specifiek in een stad plaatsvinden en om projecten in de stadsrandzone (met een directe, wederkerige relatie met de nabijgelegen stad). De inzendingen worden beoordeeld op een aantal voor stadslandbouw relevante criteria, zoals aandacht voor:
•        Voedsel en voedselstrategie
•        Stad <-> Land relaties
•        Nieuwe ketenconcepten
•        Groene gebiedsontwikkeling
•        Ondernemerschap en rentabiliteit
•        Groen in en om de stad
•        Burgerparticipatie
•        Gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling
•        Duurzaamheid, lokale kringlopen en klimaat

Naast aandacht voor de doelgroep van het initiatief, wordt in het bijzonder gekeken naar het ondernemingsmodel en naar de wijze van financiering.

Inzendingen en jurering
Tot en met vrijdag 2 maart 2012 kunnen initiatieven ingezonden worden. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige commissie. Op basis van de voorselectie worden 3 ondernemers uitgenodigd om tijdens de Dag van de Stadslandbouw hun initiatief te presenteren. Op basis van deze presentatie zal de jury een winnaar kiezen.

De Dag van de Stadslandbouw 2012
De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. U ontmoet ondernemers, overheden en ander direct betrokkenen en wisselt met elkaar van gedachte over de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van de stad. Dit platform wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen UR, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, Nicis Institute, Netwerk Platteland en Rabobank.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandestadslandbouw.nl

Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners.

In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners meer bij het groenonderhoud te betrekken, zegt fractievoorzitter Rana Berends. “Wij denken dat Zwolle daar als stad voor open staat. Er is hier ook al een club mensen actief in Transition Town Zwolle, een lokale duurzaamheidsbeweging.”

Verbinding stad en platteland
“In Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen, in Amsterdam vinden onder de paraplu van Farming the City veel initiatieven plaats. Kortom, stadslandbouw leeft in Nederland. Helaas ontbreekt Zwolle nog in het rijtje van gemeentes die actief bezig zijn met stadslandbouw”, aldus GroenLinks.

Plukfruit
De partij stelt voor dat de gemeente stadslandbouw een plaats geeft in het groenbeleid. Op korte termijn zou de gemeente plukfruitbomen kunnen planten. Reactie van het college van burgemeester en wethouders op de schriftelijke vragen heeft de partij nog niet gekregen.

Lees het volledige bericht op Binnenlands Bestuur »

Bron:
Binnenlands Bestuur

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw. 
 

 

 
 

Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, in Nederland zelfs al ruim tweederde van de bevolking. In de komende decennia zal dit aandeel verder groeien. Steden staan voor een grote opgave. Hoe deze groei opvangen zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid? Huidige concepten voor stedelijke ontwikkeling zijn niet meer toereikend.

Voedselproductie verbinden aan stedelijke behoeften
Zou (stads)landbouw een rol kunnen spelen in de toekomstige steden? Stadslandbouw heeft de intentie om voedselproductie te verbinden aan de stedelijke behoeften aan rust, groen, recreatie en ruimte. Landbouw als mede-drager van de stad, waardoor de stedeling de groene, landelijke ruimte ervaart en verbonden wordt met lokale voedselproductie, maar toch in een stedelijke omgeving woont.

Nieuwe visie
Het is niet vanzelfsprekend om landbouw te verbinden met duurzame stedelijke ontwikkeling. Sterker, stad en landbouw zijn de afgelopen decennia ver uit elkaar gegroeid. Landbouw weer verbinden aan de stad vraagt een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling, stedenbouw, maar ook op landbouw en lokale voedselproductie. Wat kunnen stad en landbouw concreet voor elkaar betekenen? En hoe bereik je een duurzame samenwerking tussen beide?

Cursus Multifunctionele Stadslandbouw
Wageningen Business School – onderdeel van Wageningen UR – organiseert een tweedaagse cursus Multifunctionele Stadslandbouw: landbouw vanuit stedelijk perspectief. Deze cursus biedt u een nieuwe visie op wat stad en landbouw, stedeling en boer voor elkaar kunnen betekenen.

De cursus is gericht op beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, planologen, RO- adviseurs en stedenbouwkundigen die snel een breed beeld willen krijgen van welke rol landbouw voor hun stad kan spelen. Ook biedt de cursus nieuwe inzichten en handvatten voor een ieder die werkt aan een duurzame ontwikkeling van zijn of haar stad en daar voedselproductie een rol in wil laten spelen. De cursus wordt gehouden op 1 en 2 juni 2010 in Wageningen.

Geïnteresseerd
Kijk voor meer informatie op www.wbs.wur.nl of neem contact op met Sanne van Deursen (tel. 0317-481504, e-mail »

Foto:
Rondom Communicatie in opdracht van PPO (Wageningen UR)

Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van meerwaarde voor zowel boeren, burgers als de stad. Een stadsboerderij kan recreatiemogelijkheden bieden dicht bij huis. Kinderen kunnen er met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt en hoe aardappelen groeien. Inkomsten uit landschapsbeheer en directe verkoop van verse producten zijn voordelen voor de boer. Ook kan stadslandbouw voorzien in dringende stedelijke behoeften zoals kinderopvang en goedkoper stadsgroen. Onderzoekers van Wageningen UR hebben op initiatief van het ministerie van LNV de kansen voor stadslandbouw in kaart gebracht