Groe­ne duim voor zes Rot­ter­dam­se stads­boe­ren

Tij­dens Edu­ca­tief Stads­land­bouw Fes­ti­val ERGroeit zater­dag 14 febru­a­ri heb­ben 6 Rot­ter­dam­mers een Groe­ne Duim ont­van­gen uit han­den van hoog­le­raar Voe­ding en Gezond­heid Jaap Sei­dell. Zij kre­gen deze waar­de­ring omdat zij zich jaren­lang heb­ben inge­span­nen voor stads­land­bouw en groen in de stad.

Deze Rot­ter­dam­mers heb­ben een Groe­ne Duim in ont­vangst geno­men:
* Caro­li­ne Zee­vat – voor hoe zij de deel­ne­mers aan Stads­land­bouw Schie­broek-Zuid in hun kracht heeft gezet;
* Gud­run Feld­kamp – voor hoe zij met de Groe­ne Loper het Rot­ter­dam­se groen laat zien en ver­bindt;
* Max de Cor­te – voor hoe hij als Moes­tuin­man velen heeft geïn­spi­reerd om ook met eet­baar groen aan de slag te gaan;
* Tru­dy Aarts – voor hoe zij al meer dan 20 jaar tui­niert met buurt­be­wo­ners in Rot­ter­dam Noord/Bergpolder;
* Rik Kraaij – voor hoe hij zich als vrij­wil­lig coör­di­na­tor van de natuur­werk­groep Zui­der­park men­sen betrekt bij het ver­ster­ken van de bio­di­ver­si­teit;
* Ron van Hoe­wijk – voor hoe hij de stil­le motor is ach­ter de Voed­sel­tuin.
 
Naast een speld­je en een cer­ti­fi­caat kre­gen de stads­boe­ren ook een vou­cher van 250 euro om naar eigen inzicht te beste­den bin­nen hun pro­ject.
De Groe­ne Duim is een ini­ti­a­tief van IVN Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid. IVN vindt het belang­rijk dat men­sen die (gro­ten­deels) vrij­wil­lig actief zijn in het groen hier­voor de erken­ning en waar­de­ring krij­gen die zij ver­die­nen. Veel van de acti­vi­tei­ten zijn onzicht­baar, maar wel van belang­rij­ke meer­waar­de voor men­sen en voor de natuur.
De uit­rei­king vond plaats tij­dens ERGroeit, Edu­ca­tief Stads­land­bouw Fes­ti­val dat werd geor­ga­ni­seerd door Eet­baar Rot­ter­dam i.s.m. IVN Groen Dich­ter­bij, het lan­de­lij­ke plat­form voor groe­ne buurt­pro­jec­ten. 160 deel­ne­mers van bin­nen en bui­ten Rot­ter­dam wis­sel­den met elkaar uit, namen deel aan zo’n 20 ver­schil­len­de work­shops & geno­ten van de heer­lij­ke, cre­a­tie­ve lunch.