Gro­te gemeen­ten slui­ten Green Deal over stads­land­bouw

Gis­te­ren zijn bij­na 60 Green Deals geslo­ten door maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den op ini­ti­a­tief van minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, minis­ter Spies van Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijks­re­la­ties en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu. Een van deze Green Deals is Stads­ge­rich­te Land­bouw.

Gro­te gemeen­ten gaan ken­nis delen over het moge­lijk maken van stads­land­bouw in leeg­staan­de gebou­wen en op braak­lig­gen­de ter­rei­nen.

Groe­ne groei
“Green Deals dra­gen elk op hun eigen manier bij aan groe­ne groei”, zegt minis­ter Ver­ha­gen. “In het groot als het gaat om de pro­duc­tie van plas­tic uit groe­ne grond­stof­fen of scho­ne brand­stof voor de Neder­land­se sche­pen, in het klein bij gebruik van kat­ten­bak­kor­rels om gebou­wen mee te ver­war­men. Men­sen en bedrij­ven zijn enthou­si­ast over deze aan­pak en maken steeds meer green deals.”

Groe­ne eco­no­mie
“Dat een groe­ne eco­no­mie geen uto­pie is, dat illu­stre­ren deze nieu­we Green Deals. Het zijn klei­ne, maar wel bete­ke­nis­vol­le stap­pen op weg naar een duur­za­me eco­no­mie. Vol­gen­de week tij­dens Rio+20 pra­ten we daar met alle lan­den over”, aldus staats­se­cre­ta­ris Ats­ma. “Betrok­ken orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en over­he­den nemen ver­ant­woor­de­lijk­heid om te zor­gen dat we een leef­ba­re wereld nala­ten aan vol­gen­de gene­ra­ties.”

Meer infor­ma­tie »

Bron:
Rijks­over­heid