Rot­ter­dam sti­mu­leert stads­land­bouw food and the city

Rot­ter­dam zet in op het sti­mu­le­ren en faci­li­te­ren van stads­land­bouw. Dit staat in het uit­voe­rings­pro­gram­ma Food & The City dat deze week door het col­le­ge is vast­ge­steld.

Stads­land­bouw ver­sterkt de duur­za­me eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van Rot­ter­dam, door een bete­re kop­pe­ling van regi­o­naal gepro­du­ceerd voed­sel en de ste­de­lij­ke afzet­markt. Door de aan­leg van buurt­moes­tui­nen moge­lijk te maken, wordt de stad boven­dien groe­ner en ver­be­tert de leef­om­ge­ving. Het faci­li­te­ren van stads­land­bouw, is een van de actie­pun­ten uit het pro­gram­ma Duur­zaam.

Uit­ste­kend mid­del
Alexan­dra van Huf­fe­len (wet­hou­der Duur­zaam­heid, Bin­nen­stad en Bui­ten­ruim­te): “Als gemeen­te wil­len wij goe­de rand­voor­waar­den voor de vele spon­ta­ne ini­ti­a­tie­ven van der­den cre­ë­ren. We wil­len par­tij­en bij elkaar bren­gen, voor­lich­ting geven en een bij­dra­ge leve­ren aan onder­zoek. Wij zijn ervan over­tuigd dat stads­land­bouw een uit­ste­kend mid­del is om te wer­ken aan een bete­re gezond­heid van Rot­ter­dam­mers en het ver­der ver­groe­nen van de stad. Boven­dien draagt stads­land­bouw bij aan het ver­min­de­ren van het aan­tal voed­sel­ki­lo­me­ters waar­door de CO2-uit­stoot gere­du­ceerd wordt en de emis­sie van fijn­stof wordt ver­min­derd.”

Gezond en vers voed­sel
Rot­ter­dam wil dat duur­zaam gepro­du­ceerd voed­sel voor een goe­de prijs beschik­baar is voor een bre­de laag van de bevol­king. Door zelf aan de slag te gaan met het telen van groen­ten kun­nen stads­be­wo­ners gezon­der eten tegen lage kos­ten. Ook helpt Rot­ter­dam voed­sel­pro­du­cen­ten uit de regio bete­re toe­gang te krij­gen tot de ste­de­lij­ke markt. Onder meer door gemeen­te­lij­ke grond beschik­baar te stel­len voor stads­land­bouw­be­drij­ven, het orga­ni­se­ren van net­werk­bij­een­kom­sten voor boe­ren en afne­mers en inzet­ten op meer gebruik van streek­pro­duc­ten in de eigen cate­ring. Daar­naast ziet Rot­ter­dam kan­sen voor de com­bi­na­tie van recre­a­tie om de stad met nieu­we vor­men van land­bouw en natuur­ont­wik­ke­ling.

Loka­le ini­ti­a­tie­ven
Rot­ter­dam telt veel ini­ti­a­tie­ven op het gebied van stads­land­bouw. Zowel com­mer­ci­ë­le acti­vi­tei­ten om de stad, als niet-com­mer­ci­ë­le moes­tuin­tjes in de stad die beheert wor­den door buurt­be­wo­ners. Zo rea­li­seert ‘Uit Je Eigen Stad’ een stads­boer­de­rij op een per­ceel aan de Mar­co­ni­s­trip, is er op het Schie­block een dakak­ker aan­ge­legd met een gro­te moes­tuin en orga­ni­seert de stich­ting Rot­ter­dam­se Oogst met behulp van de gemeen­te vier keer per jaar een boe­ren­markt in het Muse­um­park. De uit­voe­rings­stra­te­gie stads­land­bouw sluit aan bij een wereld­wij­de trend naar de vraag om meer pro­duc­ten uit de eigen streek. Zo wil­len steeds meer Rot­ter­dam­mers weten waar hun eten van­daan komt. Zeven­tig pro­cent van de Rot­ter­dam­mers geeft boven­dien aan behoef­te te heb­ben aan gezond voed­sel.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam