Onder­zoek naar maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten van Park 21

In opdracht van de gemeen­te Haar­lem­mer­meer wordt deze zomer door ken­nis­cen­trum Tri­ple E de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten onder­zocht van Park 21. In Haar­lem­mer­meer bestaat de visie en ambi­tie om Park 21 aan te leg­gen. Dit metro­po­li­ta­ne park van de een­en­twin­tig­ste eeuw, waar­in de pol­der­laag, park­laag en lei­su­re­laag con­ti­nu in ont­wik­ke­ling zijn en waar­van het […]

Dag van het Park trekt min­der bezoe­kers

De zes­de edi­tie van de Dag van het Park heeft zon­dag 100.000 bezoe­kers getrok­ken. Dat heeft de ANWB, die de dag samen met de Bomenstich­ting orga­ni­seer­de, zon­dag gemeld. In 2009 trok de Dag van het Park nog 120.000 men­sen. Toch spreekt de ANWB, ondanks de regen en storm in delen van het land, van „een […]

‘Park goed voor soci­a­le cohe­sie’

Stads­par­ken zijn een goe­de ont­moe­tings­plek voor ver­schil­len­de etni­sche groe­pen. Een goe­de inrich­ting leidt ertoe dat er voor elk wat wils, stelt Karin Peters in het laat­ste num­mer van Urban Fore­stry and Urban Gree­ning. Peters, ver­bon­den aan de leer­stoel­groep Soci­aal-ruim­­te­­lij­­ke ana­ly­se, onder­zocht in vijf stads­par­ken in Utrecht, Arn­hem, Nij­me­gen en Haar­lem wat autoch­to­nen en Neder­lan­ders van […]

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­­­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010. […]

Dag van het Park op zon­dag 30 mei in 50 gemeen­ten

Zon­dag 30 mei is het weer de Dag van het Park. Meer dan 50 gemeen­ten zet­ten hun par­ken in het zon­ne­tje en orga­ni­se­ren er aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten. De Bomenstich­ting, die haar 40-jarig jubi­le­um viert, is dit jaar part­ner van de Dag van het Park. Het the­ma van de Dag van het Park 2010 is dan […]

Wor­men uit­ge­zet in park tegen water­over­last

Park­be­heer­der Jeroen Glis­se­naar van de gemeen­te Arn­hem zet 10.000 dik­ke pie­ren uit op het gras in park Pre­sik­haaf. In totaal gaat het om maar liefst 100 kilo wor­men. Deze wor­men moe­ten ervoor zor­gen dat er geen water op het gras blijft staan en daar­naast zor­gen zij voor een beter bodem­le­ven. Dit is een een­ma­li­ge actie: […]

Park Sons­beek ver­ko­zen tot bes­te Open­ba­re Ruim­te

Park Sons­beek in Arn­hem is zowel door de vak­ju­ry als het publiek geko­zen tot Bes­te Open­ba­re Ruim­te van 2010. Op de vak­beurs Urban Design kre­gen zij op 14 april 2010 de prijs uit­ge­reikt door Henk Hart­ze­ma, lec­tor Urba­nism aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. Naast Park Sons­beek waren Park Val­ken­berg in Bre­da en het Kra­ling­se Bos […]

Leid­sche Rijn Park krijgt mega­per­go­la

De per­go­la die het Bin­nen­hof van het Leid­sche Rijn Park gaat omras­te­ren wordt drieënhalve kilo­me­ter lang en zes meter hoog. De aan­leg van deze mega­per­ge­lo begint naar ver­wach­ting vol­gend jaar. De per­go­la krijgt een honing­raat motief dat op poten staat, waar­on­der bezoe­kers kun­nen wan­de­len. Ont­wer­perArchi­tec­ten­bu­rea West 8 ont­wierp voor het Leid­sche Rijn Park de per­go­la. […]

100.000 bomen geplant in Leid­sche Rijn Park

De gemeen­te Utrecht heeft dit voor­jaar onge­veer 100.000 klei­ne en gro­te bomen geplant in het nieu­we, twin­tig hec­ta­re gro­te plant­soen De Bin­nen­hof West. De gro­te plantope­ra­tie op deze loca­tie in het deel van het Leid­sche Rijn Park is daar­mee afge­rond. De Bin­nen­hof in het Leid­sche Rijn Park is een ont­werp van West8, Adri­aan Geu­ze. Het […]

Een goed park

De net­ten­fa­briek in Apel­doorn vorm­de op 15 sep­tem­ber het decor voor een vijf­tal lezin­gen over de soci­a­le bete­ke­nis van stads­par­ken. Gro­te vraag: wat is er nodig voor een goed stads­park? Vijf spre­kers gaven hun visie. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Click hier voor meer infor­ma­tie Ook inte­res­sant:Par­ken, ont­werp Bron:Archi­Ned