Child­ren With Atten­ti­on Defi­cits Con­cen­tra­te Bet­ter After Walk in the Park

Een onlangs gepu­bli­ceerd onder­zoek van de Ame­ri­kaan­se onder­zoe­kers Andrea Faber-Tay­­lor & Fran­cis Kuo biedt nu ook weten­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning voor een gun­sti­ge wer­king van natuur op ver­schijn­se­len van ADHD. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd bij 25 kin­de­ren met AD(H)D in de leef­tijd van 7 tot 12 jaar. Zij maak­ten onder bege­lei­ding indi­vi­du­e­le wan­de­lin­gen van 20 minu­ten in […]

West 8 legt park aan op eiland New York

Na bij­na 400 jaar heb­ben Neder­lan­ders het weer voor het zeg­gen op Gover­nors Island. Nou ja…het Neder­land­se bedrijf West 8 Urban design & lands­ca­pe archi­tec­tu­re uit Rot­ter­dam gaat van het eiland in de New York­se haven een groot publieks­park maken. West 8 heeft die pres­ti­gi­eu­ze opdracht bin­nen­ge­sleept door een ont­werp­wed­strijd van de Gover­nors Island Pre­ser­va­ti­on […]