Park Sons­beek ver­ko­zen tot bes­te Open­ba­re Ruim­te

Park Sons­beek in Arn­hem is zowel door de vak­ju­ry als het publiek geko­zen tot Bes­te Open­ba­re Ruim­te van 2010. Op de vak­beurs Urban Design kre­gen zij op 14 april 2010 de prijs uit­ge­reikt door Henk Hart­ze­ma, lec­tor Urba­nism aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. Naast Park Sons­beek waren Park Val­ken­berg in Bre­da en het Kra­ling­se Bos in Rot­ter­dam geno­mi­neerd voor de Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2010.

De vak­ju­ry koos bij­na una­niem voor het park met de meest hel­de­re for­mu­le, dat met gro­te zorg­vul­dig­heid wordt beheerd en waar de com­mu­ni­ca­tie met gebrui­kers­groe­pen gro­te aan­dacht krijgt. En dat is Park Sons­beek. Vol­gens het jury­rap­port wor­den ‘in dit park alle opties aan­ge­gre­pen en is de visie over­tui­gend: wat de betrok­ke­nen in hun hoofd heb­ben, komt ook uit hun han­den. Deze visie is hel­der en dat wordt tot in de gras­spriet­jes door­ge­voerd. Daar­om is dit monu­men­ta­le stads­park een voor­beeld voor ande­re plaat­sen’

Bur­ger staat cen­traal
De vak­ju­ry was onder de indruk van Park Sons­beek. De bur­ger staat er cen­traal en met een vast team wordt het monu­men­ta­le stads­park beheerd. Zij zor­gen dat het park schoon, heel en vei­lig is en dat het door de gebrui­ker zo goed moge­lijk gebruikt kan wor­den. Dat blijkt onder meer uit de goe­de toe­gan­ke­lijk­heid van het park (er zijn maar liefst 75 ingan­gen), de goe­de rela­tie met het bedrijfs­le­ven en een heu­se ijs­vo­gel­broed­plaats. Maar ook wordt er nage­dacht over inno­va­tie­ve con­cep­ten als wan­del­re­cep­ten via de huis­arts, reva­li­da­tie in de bui­ten­lucht en natuur­lij­ke speel­plek­ken. Uit het beheer van Park Sons­beek wordt ver­vol­gens dui­de­lijk dat ‘continuïteit’ een belang­rij­ke waar­de is. Gra­tis inter­net via een Wifi-ver­bin­ding kan hier­bij een nieu­we impuls geven. Ook de samen­wer­king met het bedrijfs­le­ven mag niet onop­ge­merkt blij­ven. Daar­mee vol­doet Park Sons­beek aan de eis om van maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche meer­waar­de te zijn. Ook het publiek koos Park Sons­beek als win­naar.

Lees het vol­le­di­ge bericht en de jury­rap­por­ten »

Bron:
Ste­de­lijk Inte­ri­eur