Doel Dag van het Park is ont­dek­ken van groen in de stad

Op zon­dag 29 mei vindt voor de zeven­de keer de Dag van het Park plaats in Den Bosch. De gemeen­te orga­ni­seert de dag samen met Buur­ten in Bewe­ging. Dit eve­ne­ment is een ini­ti­a­tief van de ANWB. Doel is bewo­ners het groen in de stad te laten ont­dek­ken. Dit jaar vindt het eve­ne­ment plaats van 12.00 […]

Schip­hol opent ’s werelds eer­ste Air­port Park voor wach­ten­de pas­sa­giers

Het Air­port Park op Amster­dam Air­port Schip­hol is gis­te­ren offi­ci­eel geo­pend door Prin­ses Ire­ne, oprich­ter en voor­zit­ter van het Natuur­Col­le­ge, en Maar­ten de Groof, Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent en CCO van Schip­hol Group. Pas­sa­giers wer­den tij­dens de ope­ning ver­rast met een pick­nick in het park. Het Air­port Park is een omge­ving van rust, groen, hore­ca en […]

Leid­se sin­gels moe­ten lang­ste park van Neder­land wor­den

Lei­den wil van de Leid­se sin­gels het lang­ste park van Neder­land maken. Met een aan­tal aan­pas­sin­gen kan van de 6 km sin­gels een groe­ne ring rond de bin­nen­stad wor­den gemaakt. Het lang­ste (binnenstads)park van Neder­land moet meer toe­ris­ten naar Lei­den trek­ken en zal de leef­om­ge­ving van de Lei­de­na­ren ver­be­te­ren. De Leid­se sin­gels zijn uniek omdat […]

1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park. Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor […]

Groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid

Met de ope­ning van het Argan­zu­e­la­park in Madrid is het groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid. Het pro­ject Madrid RIO omvat 150 hec­ta­re langs de rivier de Man­za­na­res. Door een acht­baans­snel­weg gedeel­te­lijk te onder­tun­ne­len kwam er boven­gronds ruim­te vrij voor een bou­le­vard, ver­schil­len­de par­ken en een aan­tal sport­voor­zie­nin­gen.       Kos­ten €400 mil­joenDe rea­li­sa­tie […]

Flin­ke opknap­beurt voor het park bij de Euro­mast

Het Park bij de Euro­mast krijgt de komen­de jaren een gron­di­ge opknap­beurt en wordt in oude luis­ter her­steld. Het Park, onder meer een ont­werp van de land­schaps­ont­wer­pers Zocher, is sinds decem­ber 2010 een Rijks­mo­nu­ment. De reno­va­tie is nodig omdat het in de loop der jaren ver­sle­ten is geraakt. Met de opknap­beurt moet Het Park in […]

Ver­pau­perd Schin­ke­lei­lan­den­ge­bied nu mul­ti­func­ti­o­neel park

In het groen­ge­bied waar voor­heen Hell’s Angels en pit­bulls hun uit­vals­ba­sis had­den, is in de peri­o­de van 2005–2010 een nieuw park aan­ge­legd dat bestaat uit vier eilan­den; ieder met een eigen karak­ter. Het gebied in Amster­­dam-Zuid wordt omslo­ten door een fiets- en voet­pad en ken­merkt zich als een mooi sport- en recre­a­tie­ge­bied voor bewo­ners van […]

Nij­mee­gs park De Geo­lo­gen­strook her­in­ge­richt

Het park De Geo­lo­gen­strook in Nij­me­gen was een dicht­be­groeid park aan de rand van een woon­wijk. Men­sen voel­den zich van­we­ge de dich­te begroei­ing niet meer vei­lig in het park. Onlangs is het park opnieuw inge­richt. In samen­wer­king met de gemeen­te Nij­me­gen nodig­de SOM Nij­me­gen de bewo­ners en een land­schaps­ar­chi­tect uit om samen een ont­werp te […]

Utrechts park krijgt beweeg­tuin

In de beweeg­tuin in Park Vecht­zoom in Utrecht staan vijf spe­ci­aal ont­wor­pen fit­ness­toe­stel­len, waar­op oude­ren aan hun con­di­tie kun­nen wer­ken. Op dins­dag 23 novem­ber om 14.30 uur wordt de Beweeg­tuin in Park Vecht­zoom offi­ci­eel geo­pend door wijk­wet­hou­der Rin­da den Bes­ten en direc­teur Zuy­len­ste­de (SHBU) Wim Nico­laas. De beweeg­tuin in Park Vecht­zoom is de eer­ste beweeg­tuin […]

Park Zwa­nen­burg fees­te­lijk geo­pend

Park Zwa­nen­burg is don­der­dag 2 sep­tem­ber offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Jeroen Nobel van gemeen­te Haar­lem­mer­meer en gede­pu­teer­de Rob Meer­hof van pro­vin­cie Noord-Hol­­land. Samen met ruim 200 kin­de­ren van basis­scho­len uit Zwa­nen­burg en Half­weg en tien­tal­len belang­stel­len­den namen zij het park al fiet­send in gebruik. Het park van 35 hec­ta­re is een buurt­park voor en door […]