‘Park goed voor soci­a­le cohe­sie’

Stads­par­ken zijn een goe­de ont­moe­tings­plek voor ver­schil­len­de etni­sche groe­pen. Een goe­de inrich­ting leidt ertoe dat er voor elk wat wils, stelt Karin Peters in het laat­ste num­mer van Urban Fore­stry and Urban Gree­ning.
Peters, ver­bon­den aan de leer­stoel­groep Soci­aal-ruim­te­lij­ke ana­ly­se, onder­zocht in vijf stads­par­ken in Utrecht, Arn­hem, Nij­me­gen en Haar­lem wat autoch­to­nen en Neder­lan­ders van Turk­se en Marok­kaan­se afkomst zoal in stads­par­ken doen en wat ze er waar­de­ren. Ieder­een vond de par­ken een ont­span­nen plek om rond te han­gen en gezel­lig samen te zijn met fami­lie of vrien­den. De autoch­to­ne Neder­lan­ders fiet­sen en wan­de­len wat vaker; de Turk­se en Marok­kaan­se Neder­lan­ders zit­ten vaker in gro­te groe­pen te pick­nic­ken.
 
 
 
‘Park leidt tot fami­li­a­ri­teit’
Bezoe­kers komen niet naar het park om men­sen uit ande­re cul­tu­ren te ont­moe­ten, maar vin­den de ver­schei­den­heid leuk om mee te maken. Soms komt het tot een praat­je, meest­al via de hond of de kin­de­ren. €˜Het park leidt tot fami­li­a­ri­teit€™, zegt Peters, €˜omdat men­sen zich er op hun gemak voe­len. In de publie­ke ruim­te krij­gen men­sen een gevoel in wat voor samen­le­ving ze leven. In de win­kel­straat krijg je ook een beeld, maar die plek is veel vluch­ti­ger en func­ti­o­ne­ler.
Aan­trek­ke­lijk voor men­sen van alle leef­tij­den en etni­sche ach­ter­gron­den
De inrich­ting van het park kan hel­pen om die aan­trek­ke­lijk te maken voor men­sen van alle leef­tij­den en etni­sche ach­ter­gron­den. Een goed gras­veld om op te voet­bal­len is een goe­de ont­moe­tings­plek in het park. In het Thie­me­park in Nij­me­gen is het gras­veld met opzet op een hel­ling gelegd, zodat er niet gevoet­bald kan wor­den. Zo beperk je de mobi­li­teit van men­sen, maar bied je wel meer ruim­te om rus­tig te klet­sen en wat te eten. Naast voet­bal­veld­jes zor­gen vol­doen­de zit- en scha­duw­plek­ken ervoor dat men­sen graag in een stads­park komen. Ver­der zien de alloch­to­nen graag voor­zie­nin­gen om te kun­nen bar­be­cue­ën en een kof­fie­huis in het park. Een goe­de inrich­ting zorgt er mede voor dat ieder­een zich wel­kom voelt in het park, zegt Peters, zodat niet een bepaal­de groep de over­hand krijgt.
Bron:
Resour­ce — Wage­nin­gen UR