Onder­zoek naar maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten van Park 21

In opdracht van de gemeen­te Haar­lem­mer­meer wordt deze zomer door ken­nis­cen­trum Tri­ple E de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten onder­zocht van Park 21.

In Haar­lem­mer­meer bestaat de visie en ambi­tie om Park 21 aan te leg­gen. Dit metro­po­li­ta­ne park van de een­en­twin­tig­ste eeuw, waar­in de pol­der­laag, park­laag en lei­su­re­laag con­ti­nu in ont­wik­ke­ling zijn en waar­van het eind­beeld niet bestaat, is van belang voor zowel de bewo­ners van de Haar­lem­mer­meer als de metro­pool­re­gio groot Amster­dam. 

Bron:
Tri­ple E