Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010.

De jury prees des­tijds het ont­werp van Niek Roozen en NITA van­we­ge het ster­ke con­cept, de ster­ke vorm­ge­ving en omdat de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van De Groe­ne Stad filo­so­fie opti­maal waren ver­werkt. In de afge­lo­pen jaren is het ont­werp uit­ge­voerd onder toe­zicht van Niek Roozen. Het park is aan­ge­legd aan de Pudong zij­de van de Huang­pu rivier. Het 29 hec­ta­re groot­te cen­tra­le park langs het water is een groe­ne oase met veel bomen, een heer­lij­ke scha­duw­rij­ke plek voor de dui­zen­den bezoe­kers die dage­lijks de World Expo in Shang­hai bezoe­ken.

Prin­se­lijk paar was onder indruk van het park
De rond­lei­ding werd door het prin­se­lijk paar zeer op prijs gesteld. Niek Roozen en zijn part­ner Han­ne­ke Roor­da kon­den veel ver­tel­len over de uit­gangs­pun­ten van het ont­werp, de Groe­ne Stad filo­so­fie en over veel ande­re door hen gere­a­li­seer­de groen­pro­jec­ten in Chi­na.

Lees ook het bericht: Groe­ne Stad cen­traal op World Expo Shang­hai »

Foto’s Expo Park Shang­hai

Bron foto’s:
NITA Shang­hai en Niek Roozen