Een goed park

De net­ten­fa­briek in Apel­doorn vorm­de op 15 sep­tem­ber het decor voor een vijf­tal lezin­gen over de soci­a­le bete­ke­nis van stads­par­ken. Gro­te vraag: wat is er nodig voor een goed stads­park? Vijf spre­kers gaven hun visie.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Par­ken, ont­werp

Bron:
Archi­Ned