Groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid

Met de ope­ning van het Argan­zu­e­la­park in Madrid is het groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid. Het pro­ject Madrid RIO omvat 150 hec­ta­re langs de rivier de Man­za­na­res.

Door een acht­baans­snel­weg gedeel­te­lijk te onder­tun­ne­len kwam er boven­gronds ruim­te vrij voor een bou­le­vard, ver­schil­len­de par­ken en een aan­tal sport­voor­zie­nin­gen.

 

 

 

Kos­ten €400 mil­joen
De rea­li­sa­tie van Madrid RIO duur­de vier jaar en kost­te ruim
€ 400 mil­joen. Het Rot­ter­dam­se land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau West 8 maak­te samen met het Spaan­se con­sor­ti­um Mrio het ont­werp voor het mega­pro­ject.

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.