Nij­mee­gs park De Geo­lo­gen­strook her­in­ge­richt

Het park De Geo­lo­gen­strook in Nij­me­gen was een dicht­be­groeid park aan de rand van een woon­wijk. Men­sen voel­den zich van­we­ge de dich­te begroei­ing niet meer vei­lig in het park. Onlangs is het park opnieuw inge­richt.

In samen­wer­king met de gemeen­te Nij­me­gen nodig­de SOM Nij­me­gen de bewo­ners en een land­schaps­ar­chi­tect uit om samen een ont­werp te maken voor het park. In twee werk­groe­pen heb­ben alle par­tij­en zich gebo­gen over de natuur, de cul­tuur­his­to­rie en de infra­struc­tuur. Drie ses­sies later lag er een ont­werp waar ieder­een over te spre­ken was.

Het resul­taat is dat er nieu­we paden zijn aan­ge­legd waar oude­ren uit de voe­ten kun­nen en de vij­vers weer zicht­baar zijn.

Ook is er een avon­tu­ren­pad voor de kin­de­ren aan­ge­legd met stap­ste­nen, hou­ten brug­gen en knup­pel­pa­den.

 


Kei­goe­de infor­ma­tie

De bewo­ners wil­den ook graag infor­ma­tie over het park. In het park lig­gen tien­tal­len enor­me kei­en. Som­mi­ge zijn gemar­keerd en bij die kei­en vindt de wan­de­laar nu aller­lei wetens­waar­dig­he­den over het park, het groen, het water, de wijk en de geschie­de­nis van het gebied. Ook voor kin­de­ren is er een spe­ci­a­le rou­te met opdrach­ten.

Bron:
SOM Nij­me­gen