Utrechts park krijgt beweeg­tuin

In de beweeg­tuin in Park Vecht­zoom in Utrecht staan vijf spe­ci­aal ont­wor­pen fit­ness­toe­stel­len, waar­op oude­ren aan hun con­di­tie kun­nen wer­ken. Op dins­dag 23 novem­ber om 14.30 uur wordt de Beweeg­tuin in Park Vecht­zoom offi­ci­eel geo­pend door wijk­wet­hou­der Rin­da den Bes­ten en direc­teur Zuy­len­ste­de (SHBU) Wim Nico­laas. De beweeg­tuin in Park Vecht­zoom is de eer­ste beweeg­tuin in de regio Utrecht. In totaal zijn er twin­tig beweeg­tui­nen in Neder­land.

Bewo­ners van de twee woon­zorg­cen­tra aan het park, Zuy­len­ste­de en Huis aan de Vecht vroe­gen sub­si­die aan voor een beweeg­tuin voor oude­ren. De ver­schil­len­de fit­ness­toe­stel­len vor­men samen een afge­rond geheel van oefe­nin­gen waar­bij het hele lichaam wordt geoe­fend. Uit onder­zoek blijkt dat oude­ren zich door deze oefe­nin­gen pret­ti­ger en zeker­der voe­len.

Beweeg­tuin goed voor lichaam en geest
De beweeg­tuin is open­baar en toe­gan­ke­lijk voor alle oude­ren. Het voor hen een belang­rijk hulp­mid­del om lan­ger zelf­stan­dig te blij­ven. De tuin is ook een ont­moe­tings­plaats en draagt bij meer soci­a­le con­tac­ten van oude­ren. Wim Nico­laas, van­uit Zuy­len­ste­de, geeft namens de bewo­ners aan dat zij heel blij zijn met deze beweeg­tuin. Nico­laas: “Van har­te hoop ik dat velen de Beweeg­tuin gaan gebrui­ken. Niet alleen bewo­ners maar ook de fysi­o­the­ra­peu­ten. Zij kun­nen de beweeg­tuin inzet­ten bij behan­de­lin­gen en zelf ook gebruik maken van de Beweeg­tuin. Het is in alle opzich­ten een gewel­di­ge aan­vul­ling!”

Klik hier voor meer infor­ma­tie over een groe­ne gezon­de wijk »

Bron:
Gemeen­te Utrecht