Hen­ge­loos park moet gebrui­kers­park wor­den voor alle bewo­ners

Op 27 febru­a­ri 2012 vindt het kap­pen van de popu­lie­ren plaats op het eiland van park De Ble­ij­ke in Hen­ge­lo als voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor ver­nieu­wing van het park. Park De Ble­ij­ke moet een echt gebrui­kers­park wor­den voor vele groe­pen uit de samen­le­ving, zowel jong als oud. De gemeen­te heeft van de pro­vin­cie sub­si­die […]

ANWB helpt buurt­be­wo­ners met opknap­pen park

 Een bank­je, een speel­toe­stel, meer vuil­nis­bak­ken of mis­schien wel een gezel­li­ge pick­nick­plaats? Voor de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurt­be­wo­ners hel­pen het park in de buurt een opknap­beurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geld­be­drag van maxi­maal €5.000,-  indien nodig aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis […]

Park in de Mil­linx­buurt ver­be­tert mede de leef­baar­heid

“De Mil­linx­buurt ligt er fysiek fan­tas­tisch bij” Jur­gen Hoog­en­doorn, soci­aal weten­schap­per en werk­zaam bij ont­wik­ke­lings­be­drijf Amster­dam, sprak na een bezoek in de Mil­linx­buurt vol lof over de Rot­ter­dam­se wijk. “Er is hier onge­lo­fe­lijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieu­we park heeft de buurt extra ‘lucht’ gege­ven. De Mil­linx­buurt in de Rot­ter­dam­se Tar­we­wijk ken­de begin jaren […]

Nati­o­naal Park Hoge kem­pen ver­te­gen­woor­digt eco­no­mi­sche waar­de

Het Bel­gi­sche Nati­o­naal Park Hoge Kem­pen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en mili­eu zijn meer­waar­de, het is ook een eco­no­misch ren­da­bel ‘pro­duct’. Dat is de con­clu­sie van een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de eco­no­mi­sche meer­waar­de van natuur. “In beleids­keu­zes wordt de bij­dra­ge van natuur aan een eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling onder­schat of zelfs ont­kend”, zegt […]

Park Schin­ke­lei­lan­den wint de Groe­ne Stad Award

Het pro­ject Park Schin­ke­lei­lan­den, pal ach­ter het Olym­pisch sta­di­on in Amster­dam is bekroond met de Groe­ne Stad Award. De ont­werp­prijs­vraag om Groe­ne Stad Award is in het leven geroe­pen door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) en de bran­che­ver­e­ni­ging  VHG met als doel  de inte­gra­le samen­wer­king in de hele bouw­ko­lom (dus inclu­sief de groe­ne sec­to­ren) bij pro­jec­ten […]

Schie­dams park wordt weer één geheel

Schie­dam krijgt een groe­ne scha­kel erbij. De Kop van de Plan­ta­ge zal — met de hulp van een tuin­ont­wer­per — weer één geheel wor­den met behulp van een ver­bin­dend bomen­ras­ter. De Kop van de Plan­ta­ge krijgt een exclu­sie­ve uit­stra­ling. Medio augus­tus begint de aan­ne­mer met de her­in­rich­ting van het voor­ste deel van het oud­ste stads­park […]

Eind­ho­vens park Meer­land wint Dirk Roo­sen­burg 2011

Park Meer­land in Eind­ho­ven­se wijk Meer­land is win­naar van de Dirk Roo­sen­burg vak­prijs én van de publieks­prijs 2011. Dit werd op vrij­dag 24 juni door de vak­ju­ry bekend­ge­maakt. De jury wijst park Meer­land als win­naar aan van de Dirk Roo­sen­burg­prijs omdat dit pro­ject op alle vast­ge­stel­de onder­de­len het hoogst scoort. Moti­ve­ring vak­ju­ryDe vak­ju­ry moti­veert haar […]

Vlaar­din­gen knapt park ’t Nieu­we­lant op

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp vast­ge­steld voor het park ’t Nieu­we­lant: meer licht en lucht, wan­del­pa­den, water­par­tij­en en moge­lijk­he­den voor sport, spel en recre­a­tie. Het wordt een veel­zij­dig park dat een belang­rij­ke bij­dra­ge gaat leve­ren aan het groe­ne karak­ter van de wijk Bab­­bers­­pol­­der-Oost, maar ook aan­trek­ke­lijk is voor men­sen uit […]

Amster­dams Oos­ter­park krijgt €1,3 mil­joen voor aan­pak park

Het Oos­ter­park krijgt van de cen­tra­le stad Amster­dam € 1,3 mil­joen voor de aan­pak van het park. Het pro­gram­ma Ver­dub­be­ling Oos­ter­park is geko­zen uit een selec­tie van vijf par­ken die in aan­mer­king wil­den komen voor het geld. Dit bedrag maakt deel uit van de zoge­naam­de groen­gel­den, die bedoeld zijn om het groen in Amster­dam te […]

Nieuw groen­con­cept voor Ant­werps park

Voor het eerst is een park in Ant­wer­pen ont­wor­pen in func­tie van natuur­ont­wik­ke­ling, natuur­be­le­ving en avon­tuur­lijk spe­len. Neer­land omhelst hier­mee een nieuw soort groen­con­cept voor de stad Ant­wer­pen. De water- en eco­lo­gi­sche toe­stand van het gebied zijn het uit­gangs­punt geweest voor de opmaak van het ont­werp. Het pro­ject­ge­bied waar­voor dit voor­ont­werp werd opge­maakt, is 23 […]