Doel Dag van het Park is ont­dek­ken van groen in de stad

Op zon­dag 29 mei vindt voor de zeven­de keer de Dag van het Park plaats in Den Bosch. De gemeen­te orga­ni­seert de dag samen met Buur­ten in Bewe­ging. Dit eve­ne­ment is een ini­ti­a­tief van de ANWB. Doel is bewo­ners het groen in de stad te laten ont­dek­ken. Dit jaar vindt het eve­ne­ment plaats van 12.00 uur tot 16.00 uur rond de Oos­ter­plas.

Tij­dens de Dag van het Park en Buur­ten in Bewe­ging zijn er heel veel acti­vi­tei­ten te bele­ven rond de Oos­ter­plas.

Uit­rei­king vijf Groe­ne Hand­druk­ken
Tij­dens de Dag van ’t Park reikt wet­hou­der Eige­man vijf Groe­ne Hand­druk­ken uit aan bur­gers die zich extra inzet­ten voor de natuur in de stad. De Groe­ne Hand­druk­ken wor­den om 12:00 uur tij­dens de ope­ning van de Dag van ’t Park uit­ge­reikt bij kin­der­boer­de­rij Oos­ter­hoe­ve.

Het is inmid­dels voor de der­de keer dat wet­hou­der Eige­man deze trofeeën uit­reikt. Bij de Groe­ne Hand­druk hoort een aan­moe­di­gings­prijs van maxi­maal € 350,-. Ieder­een kan in aan­mer­king komen voor een Groe­ne Hand­druk, zolang het maar gaat om een pro­ject waar­in men­sen samen­wer­ken om de natuur te ver­be­te­ren.

Natuur en edu­ca­tie
Er zijn dit jaar meer dan 40 stands rond de Oos­ter­plas te bezoe­ken. De nadruk bij de stands ligt op natuur en edu­ca­tie, maar er zijn ook stands over die­ren en sport.

Acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren
Om de tocht rond de Oos­ter­plas gemak­ke­lijk te maken rij­den er een trein­tje en een huif­kar rond. Ook kun­nen kin­de­ren zelf een nest­kast­je tim­me­ren. Water­dier­tjes kun­nen uit het water wor­den geschept, om ze daar­na onder een micro­scoop te bekij­ken.

Bron:
Gemeen­te Den Bosch