Leid­se sin­gels moe­ten lang­ste park van Neder­land wor­den

Lei­den wil van de Leid­se sin­gels het lang­ste park van Neder­land maken. Met een aan­tal aan­pas­sin­gen kan van de 6 km sin­gels een groe­ne ring rond de bin­nen­stad wor­den gemaakt. Het lang­ste (binnenstads)park van Neder­land moet meer toe­ris­ten naar Lei­den trek­ken en zal de leef­om­ge­ving van de Lei­de­na­ren ver­be­te­ren.

De Leid­se sin­gels zijn uniek omdat de oor­spron­ke­lij­ke struc­tuur als ver­de­di­gings­werk nog vol­le­dig intact is. De sin­gels vor­men wel­is­waar een geslo­ten cir­kel rond de bin­nen­stad maar de wan­del­rou­te er langs wordt nu nog op som­mi­ge plek­ken onder­bro­ken. Open­stel­ling van bij­voor­beeld de beslo­ten tuin van Muse­um Vol­ken­kun­de en het aan­leg­gen van vlon­der­pa­den moe­ten daar ver­an­de­ring in bren­gen. Op ande­re plek­ken moe­ten par­keer­stro­ken wij­ken voor bre­de­re sin­gel­ran­den en dub­be­le bomen­rij­en.

Lees hier meer over het mas­ter­plan Leid­se sin­gels

 

 

 

Bron:
Bin­nen­lands Bestuur.

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.