Schip­hol opent ’s werelds eer­ste Air­port Park voor wach­ten­de pas­sa­giers

Het Air­port Park op Amster­dam Air­port Schip­hol is gis­te­ren offi­ci­eel geo­pend door Prin­ses Ire­ne, oprich­ter en voor­zit­ter van het Natuur­Col­le­ge, en Maar­ten de Groof, Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent en CCO van Schip­hol Group. Pas­sa­giers wer­den tij­dens de ope­ning ver­rast met een pick­nick in het park.

Het Air­port Park is een omge­ving van rust, groen, hore­ca en win­kel­ki­os­ken in één, pre­cies zoals in een stads­park. Rei­zi­gers kun­nen zelfs naar bui­ten en genie­ten van de zon op een bui­ten­ter­ras. Het park­ge­voel komt tot leven door mixed rea­li­ty. Bij­voor­beeld door afbeel­din­gen op de wan­den van beken­de par­ken in de hele wereld. Maar ook door pro­jec­tie van vlin­ders, en gelui­den van die­ren, fiets­bel­len en spe­len­de kin­de­ren komt het park­ge­voel tot leven. Net als in gro­te ste­den vormt het Air­port Park een baken van rust. Pas­sa­giers kun­nen ont­span­nen tus­sen bomen in met klim­op bekleed­de design­stoe­len, of genie­ten van een drank­je en hap­je aan de hou­ten pick­nick­ban­ken. Een 130 jaar oude boom dient als weg­wij­zer voor alles wat het park heeft te bie­den.

Duur­za­me toe­pas­sin­gen
In het park zijn ver­schil­len­de duur­za­me toe­pas­sin­gen te vin­den. Rei­zi­gers kun­nen fiet­sen op een van de fiet­sen waar­mee ener­gie wordt opge­wekt om een mobie­le tele­foon op te laden. Waar moge­lijk wordt er gebruik gemaakt van LED-ver­lich­ting. Dag­licht wordt bin­nen­ge­bracht via licht­bui­zen en glas­ve­zel­ka­bels.

 

Hore­ca en ser­vi­ces
In een Air­port Park mogen hore­ca en ser­vi­ces niet ont­bre­ken. Rei­zi­gers genie­ten in het Park Café van onder­meer fair tra­de kof­fie, ver­se sap­pen en ham­bur­gers op bio­lo­gi­sche brood­jes. Pas­sa­giers nemen hun hap­je en drank­je mee naar het bui­ten­ter­ras of nemen plaats in het park. Aan de rand van het park zijn er stop­con­tac­ten voor lap­tops en ande­re appa­ra­tuur die opge­la­den kun­nen wor­den.

Foto’s
Bekijk hier enke­le foto’s »

Film

Bron:
Amster­dam Air­port Schip­hol

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.