1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park.

Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor het over­gro­te deel uit een dak­tuin met daar­in een uit­spa­ring voor een gro­te reten­tie­vij­ver. Het meren­deel van de in totaal der­tien kan­toor­ge­bou­wen heeft een groen dak en is voor­zien van inno­va­tie­ve tech­nie­ken op het gebied van zon­ne- en wind­ener­gie, water­zui­ve­ring, ener­gie uit afval en warm­te- en kou­de­op­slag. Het ont­werp van de open­ba­re ruim­te wordt uit­ge­werkt door Copijn Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten. Wil­li­am McDo­nough, een van de grond­leg­gers van de C2C-filo­so­fie, maak­te het mas­ter­plan van Park 20|20.

Voor meer infor­ma­tie over Park 20|20: www.park2020.com
Voor meer infor­ma­tie over C2C: www.cradletocradle.nl

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.