Ver­pau­perd Schin­ke­lei­lan­den­ge­bied nu mul­ti­func­ti­o­neel park

In het groen­ge­bied waar voor­heen Hell’s Angels en pit­bulls hun uit­vals­ba­sis had­den, is in de peri­o­de van 2005–2010 een nieuw park aan­ge­legd dat bestaat uit vier eilan­den; ieder met een eigen karak­ter. Het gebied in Amster­dam-Zuid wordt omslo­ten door een fiets- en voet­pad en ken­merkt zich als een mooi sport- en recre­a­tie­ge­bied voor bewo­ners van de stad.

Ver­an­de­rin­gen in de direc­te omge­ving, zoals de reno­va­tie van het Olym­pisch Sta­di­on­ter­rein, naar een ont­werp van Buro Sant en Co land­schaps­ar­chi­tec­tuur, en de komst van woning­bouw in het Olym­pisch Kwar­tier, vroe­gen om een her­in­rich­ting van de Schin­ke­lei­lan­den, zodat ze voor een gro­ter publiek bete­ke­nis zou­den krij­gen. De sfeer en het karak­ter van de eilan­den wordt gro­ten­deels bepaald door het Olym­pisch Kwar­tier als nieu­we woon­wijk en het Olym­pisch Sta­di­on.

De daar­bij cen­traal staan­de thema’s sport en recre­a­tie zijn terug te vin­den in het sta­di­on en het naast­ge­le­gen park Schin­ke­lei­lan­den en dra­gen bij aan de leef­baar­heid van de woon­wijk.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel en bekijk foto´s op Straat­beeld »

Bron:
Straat­beeld