Park Zwa­nen­burg fees­te­lijk geo­pend

Park Zwa­nen­burg is don­der­dag 2 sep­tem­ber offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Jeroen Nobel van gemeen­te Haar­lem­mer­meer en gede­pu­teer­de Rob Meer­hof van pro­vin­cie Noord-Hol­land.

Samen met ruim 200 kin­de­ren van basis­scho­len uit Zwa­nen­burg en Half­weg en tien­tal­len belang­stel­len­den namen zij het park al fiet­send in gebruik.

Het park van 35 hec­ta­re is een buurt­park voor en door inwo­ners van Zwa­nen­burg en Half­weg. Deze bewo­ners, scho­lie­ren, de wijk­raad, Stich­ting Mebar en vv Zwa­nen­burg heb­ben mee­ge­dacht over de inrich­ting van Park Zwa­nen­burg. De kin­de­ren kon­den kie­zen wat voor speel­plek zij wil­den.

Ze kozen voor een bouw­dorp met palen. Daar­naast zijn onder meer een ska­te­park, een moun­tain­bi­ke­par­cours en steps­to­nes naar een eiland gere­a­li­seerd.

Park Zwa­nen­burg is een recre­a­tie­park waar uit­ste­ken­de fiets- en wan­del­ver­bin­din­gen zijn aan­ge­legd. Het is een park waar het heer­lijk recreëren is.

Tij­dens de ope­ning kre­gen de kin­de­ren een voor­proef­je van wat ze alle­maal in het park kun­nen doen: skee­le­ren, ska­ten, skip­py­bal­len, voet­bal­len, vol­ley­bal­len en spe­len in het bouw­dorp met palen.

Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie
Een tevre­den wet­hou­der Jeroen Nobel zag hoe veel kin­de­ren ple­zier maak­ten in het park. “Dit park is aan­ge­legd met de hulp van de inwo­ners van Zwa­nen­burg. Kin­de­ren en vol­was­se­nen heb­ben gezegd wat zij graag in dit park wil­len heb­ben. Daar heb­ben we naar geluis­terd en samen zijn we tot een mooi resul­taat geko­men. Kijk alleen al naar het bouw­dorp met palen. Een speel­toe­stel dat de school­jeugd zelf heeft geko­zen. Kin­de­ren ble­ven er nu al veel ple­zier aan.”

De aan­leg van het park werd mede moge­lijk gemaakt door Stads­re­gio Amster­dam, het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Dienst Lan­de­lijk Gebied, Recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de, Euro­pe­se Unie en pro­vin­cie Noord-Hol­land.

De pro­vin­cie maakt zich er hard voor dat iede­re Noord-Hol­lan­der vol­doen­de moge­lijk­he­den heeft om te genie­ten van groen en natuur.

Genie­ten
Gede­pu­teer­de Rob Meer­hof: “Dit park past pri­ma in dat stre­ven. Inwo­ners van de Haar­lem­mer­meer tot en met Amster­dam kun­nen hier genieten.”

De ope­ning van Park Zwa­nen­burg is onder­deel van de Toer Natuur. Deze Toer ver­bindt start- en ope­nings­mo­men­ten van natuur­ge­bie­den in de Haar­lem­mer­meer met elkaar.

Bij elk eve­ne­ment zijn de infor­ma­tie­ve Toer Natuur-wagen en mas­cot­te Wout het Pol­der­wolf­je aan­we­zig. In de Toer Natuur-wagen is meer infor­ma­tie te vin­den over de ver­schil­len­de groen­ge­bie­den in de Haar­lem­mer­meer.

Bron:
Gemeen­te Haar­lem­mer­meer