Flin­ke opknap­beurt voor het park bij de Euro­mast

Het Park bij de Euro­mast krijgt de komen­de jaren een gron­di­ge opknap­beurt en wordt in oude luis­ter her­steld. Het Park, onder meer een ont­werp van de land­schaps­ont­wer­pers Zocher, is sinds decem­ber 2010 een Rijks­mo­nu­ment. De reno­va­tie is nodig omdat het in de loop der jaren ver­sle­ten is geraakt.

Met de opknap­beurt moet Het Park in de toe­komst nog beter gebruikt gaan wor­den, door het beter geschikt maken voor heden­daags gebruik en meer bezoe­kers, bete­re ver­bin­din­gen met het omlig­gen­de gebied, en duur­zaam en zorg­vul­dig beheer.

Voor Het Park is een con­cept-Mas­ter­plan opge­steld. Tus­sen 22 febru­a­ri en 31 maart kun­nen bewo­ners, onder­ne­mers, natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties en orga­ni­sa­to­ren van eve­ne­men­ten, feed­back geven op het con­cept-mas­ter­plan. 

Ook kun­nen Rot­ter­dam­mers via www.rotterdam.nl/buitenruimtehetpark hun ideeën inbren­gen. Na 1 april neemt het col­le­ge van b en w een besluit over de defi­ni­tie­ve plan­nen.

His­to­risch park
Het Park is 150 jaar oud en is samen met het Muse­um­park de eni­ge gro­te groe­ne long in het cen­trum. Het Park bestaat uit een ont­werp (1852–1861) van de land­schaps­ont­wer­pers vader en zoon Zocher, de voor­ma­li­ge 17e-eeuw­se bui­ten­plaats de Heu­vel, de in 1897 door G.J. de Jongh aan­ge­leg­de heu­vel met pro­me­na­de langs de Maas en enke­le bij­zon­de­re ele­men­ten die na de Flo­ri­a­de van 1960 zijn over­ge­ble­ven. In 2008 is tij­dens het Groen­jaar de Oud Hol­land­se Tuin opge­knapt en in 2009 en 2010 zijn de water­par­tij­en en beschoei­in­gen langs het water ver­nieuwd.

Reno­va­tie
De reno­va­tie bestaat onder meer uit het ver­ster­ken van de gras­vel­den zodat eve­ne­men­ten moge­lijk blij­ven zon­der het park teveel aan te tas­ten. Ver­der bestaat de reno­va­tie uit het opknap­pen van de paden, toe­voe­gen van meer groen, nieuw straat­meu­bi­lair in de Rot­ter­dam­se Stijl en het ver­be­te­ren van de voor­zie­nin­gen in Het Park, zoals aan­bren­gen van open­ba­re toi­let­ten, speel­voor­zie­nin­gen en rea­li­se­ren van klein­scha­li­ge hore­ca. Ook komt er een bete­re en logi­scher ver­bin­ding met de omge­ving, zoals het Muse­um­park. De werk­zaam­he­den vin­den gefa­seerd plaats, tij­dens de reno­va­tie­pe­ri­o­de blijft het Park steeds toe­gan­ke­lijk voor bezoe­kers.

Inves­te­ring van € 7,5 mil­joen
De tota­le reno­va­tie vergt een inves­te­ring van € 7,5 mil­joen. Er is op dit moment bud­get voor de uit­voe­ring van de eer­ste fase, bestaan­de uit het opknap­pen van de hoofd­pa­den, nieuw straat­meu­bi­lair en het cen­tra­le veld. De deel­ge­meen­te Cen­trum zal het beheer­bud­get voor Het Park van­af 2012 ver­ho­gen met € 400.000,-. Daar­naast heeft Rot­ter­dam een sub­si­die­aan­vraag inge­diend bij het Rijk voor een bij­dra­ge in het onder­houd van Het Park, voor de peri­o­de van­af 2012.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam